Agro­kor najavio no­va ula­ga­nja

U e-tr­go­vi­nu do­sad 10 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kon­cern

Agro­kor na­kon Abra­ka­da­bre, u ko­ju je ulo­žio 40 mi­li­ju­na ku­na, pla­ni­ra i os­ta­le svo­je onli­ne biz­ni­se pre­ba­ci­ti na teh­no­lo­šku plat­for­mu SAP Hy­bris, mo­glo se doz­na­ti u če­t­vr­tak u Za­gre­bu na SAP Fo­ru­mu 2016. Teh­no­lo­ška plat­for­ma iz­nim­no je va­žan dio etr­go­vi­ne jer odre­đu­je mo­guć­nos­ti, br­zi­nu uvo­đe­nja ino­va­ci­ja i na­čin na ko­ji će onli­ne tr­go­vac mo­ći re­ali­zi­ra­ti svo­ju po­nu­du. Hr­vo­je Ku­jun­džić, di­rek­tor ra­zvo­ja tvrt­ke A007, ka­že da je Agro­kor u po­s­ljed­njih 12 go­di­na u svoj onli­ne biz­nis ulo­žio 10 mi­li­ju­na eura. “SAP Hy­bris oda­bra­li smo jer se nje­gov ra­zvoj pok­la­pa s ra­zvo­jem Abra­ka­da­bre u bu­duć­nos­ti, a u Agro­ko­ru ima­mo još onli­ne biz­ni­sa ko­je že­li­mo pre­ba­ci­ti na Hy­bris plat­for­mu”, ka­že Ku­jun­džić.

Pr­vi idu­ći na tu bi plat­for­mu mo­gao pre­ći Kon­zumKlik, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, a na po­pi­su je na­vod­no i onli­ne biz­nis Vel­proa. Pa­ra­lel­no, Agro­kor se pri­pre­ma za ši­re­nje Abra­ka­da­bre u Slo­ve­ni­ju, a za­tim u Sr­bi­ju. Pri to­me se na­da is­ko­ris­ti­ti po­pu­lar­nost svo­jeg Mul­tiPlus pro­gra­ma lo­jal­nos­ti na ko­jem u Hr­vat­skoj ima 1,34 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka, a u os­tat­ku re­gi­je njih 680 ti­su­ća. Hr­vo­je Lju­bi­čić, di­rek­tor ecom­mer­ce poslovanja mStar­ta, ka­že da im je cilj u ra­zvo­ju po­nu­de nas­ta­vi­ti na­gla­sak stav­lja­ti na sa­dr­žaj i in­s­pi­ra­ci­ju ku­pa­ca na kup­nju. “Ne­će­mo gu­ra­ti gu­ra­ti di­rek­t­ne po­nu­de”, ka­že Ku­jun­džić.

Za­do­vo­ljan je što su od po­čet­ka tr­gov­ci­ma i part­ne­ri­ma omo­gu­ći­li da s Abra­ka­da­brom su­ra­đu­ju kroz četiri pos­lov­na mo­de­la: drop­ship­ping, mar­ket­pla­ce, cro­s­sdoc­king i kla­sič­ni de­po­sit. Pre­ma onome što je dvo­jac iz Agro­ko­ra pre­zen­ti­rao, Abra­ka­da­bra će po­nu­di­ti i mogućnost B2B i B2B2C tr­go­vi­ne, ali i mo­del po ko­jem će fi­zič­ke oso­be mo­ći me­đu­sob­no pro­da­va­ti svo­ju ro­bu, tzv. C2C mo­del.

G. STANZL/PIXSELL

Pr­vi bi tu plat­for­mu SAP Hy­bris mo­gao pre­ći Kon­zumKlik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.