ENT: Za 82 mil. ku­na još pos­la u Ar­me­ni­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eric­sson

Ni­ko­la Tes­la i ar­men­ski ope­ra­tor Ucom do­go­vo­ri­li su dru­gu fa­zu su­rad­nje ve­za­nu uz dalj­nje ši­re­nje Uco­mo­ve LTE ra­dij­ske pris­tup­ne mre­že po Ar­me­ni­ji, uvo­đe­nje no­vih funk­ci­onal­nos­ti i po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta jez­gre­ne mre­že te mo­der­ni­za­ci­ju 3G mre­že tog ar­men­skog ope­ra­to­ra, iz­vi­jes­ti­li su u če­t­vr­tak iz ENTa. Ukup­na vri­jed­nost pos­lo­va u dru­goj fa­zi su­rad­nje je 82 mi­li­ju­na ku­na.

ENT i Ucom u ožuj­ku ove go­di­ne pot­pi­sa­li su ok­vir­ni ugo­vor ve­zan uz iz­grad­nju LTE mre­že na na­ci­onal­noj ra­zi­ni ko­ja uklju­ču­je i glav­ni grad Ere­van. Vri­jed­nost pr­ve fa­ze ugo­vo­ra iz­no­si­la je vi­še od 41 mi­li­jun ku­na. Ucom od 2009. u Ar­me­ni­ji gradi su­vre­me­nu svje­tlo­vod­nu mre­žu. Ima vi­še od sto ti­su­ća pret­plat­ni­ka i 800 za­pos­le­ni­ka.

M. P./PIX

Gor­da­na Ko­va­če­vić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.