Do­bro­vić: Ia­ko kas­ni­mo, na do­brom pu­tu

Odva­ja­nje ot­pa­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do

2020. Hr­vat­ska bi pre­ma pre­uze­tim tre­ba­la iz ko­mu­nal­nog ot­pa­da odva­ja­ti 50% re­cik­laž­nih tva­ri, pa će Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša usko­ro u jav­nu ras­pra­vu upu­ti­ti iz­mje­ne Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom 2016.2022., a ope­ra­tiv­nim pro­gra­mom kon­ku­rent­nos­ti RH za taj pro­jekt na ras­po­la­ga­nju ima 457 mi­li­ju­na eura. Na tri­bi­ni u Si­sku, jed­noj u ni­zu pla­ni­ra­nih ka­ko bi se s no­vos­ti­ma upoz­na­li pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić re­kao je ka­ko, ia­ko u ro­ko­vi­ma kas­ni­mo, iz­grad­njom cje­lo­vi­tog sus­ta­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom mo­že­mo to na­dok­na­di­ti. “Pri­pre­ma­mo jav­ne po­zi­ve za je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ka­ko bi do kra­ja go­di­ne priš­li ure­đe­nju tih obje­ka­ta”, re­kao je mi­nis­tar Do­bro­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.