Od vi­no­gra­dar­skog gra­da Ja­ska pos­ta

Po­kre­ta­či ULAGANJE U NA­ŠU ZONU,

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET - DARKO BIČAK

U Jas­tre­bar­skom je re­gis­tri­ra­no 1146 po­du­zet­ni­ka i obrtnika, a sa­mo la­ni je bi­lo 61 no­vo­os­no­va­nih. U pos­tup­ku ste­ča­ja sa­mo je jed­no ta­moš­nje po­du­ze­će

Pre­ma ugled­nom svjet­skom pos­lo­vom lis­tu, Fi­nan­ci­al Ti­me­su, Jas­tre­bar­sko je je­dan od 10 europ­skih gra­do­va do 100.000 sta­nov­ni­ka ko­ji ima­ju naj­bo­lje stra­te­gi­je za priv­la­če­nje stra­nih inves­ti­ti­ci­ja. Ovo priz­na­nje do­volj­no go­vo­ri o po­du­zet­nič­koj si­tu­aci­ji u tom gra­du. Ka­ko po­ka­zu­ju po­da­ci kon­zul­tant­ske ku­će Bis­no­de, u Jas­tre­bar­skom tre­nut­no pos­lu­je 1146 pos­lov­nih su­bje­ka­ta.

Ti­je­kom 2015. go­di­ne bi­lo ih je os­no­va­no 61, dok je is­to­vre­me­no bi­lo uga­še­no 52 tvrt­ki i obr­ta. Ukup­no je 79 njih bi­lo u blo­ka­di u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na. U fa­zi pred­ste­ča­ja tre­nut­no je 14 su­bje­ka­ta. Me­đu po­rez­nim duž­ni­ci­ma na­la­zi se se­dam su­bje­ka­ta, a pet ih se na­la­zi na lis­ti ne­is­pla­ti­te­lja plaća. U pos­tup­ku ste­ča­ja tre­nut­no se na­la­zi sa­mo jed­no po­du­ze­će s po­dru­čja Jas­tre­bar­skog.

Rast iz­vo­za i inves­ti­ci­ja

Ka­ko po­jaš­nja­va Bra­ni­mir Ko­va­čić, vi­ši fi­nan­cij­ski ana­li­ti­čar Bis­no­dea, od svih pos­lov­nih su­bje­ka­ta u ovom gra­du, ukup­no ih je 323 ili 28,2 pos­to pre­da­lo go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vješ­će u jav­ni re­gis­tar za 2015. go­di­nu.

Oni su u 2015. go­di­ni ku­mu­la­tiv­no os­tva­ri­li 1,17 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, a ku­mu­la­tiv­na ne­to do­bit iz­no­si­la je 37,6 mi­li­ju­na ku­na. Ti su­bjek­ti ukup­no su la­ni za­poš­lja­va­li 1923 oso­be, što pred­stav­lja pro­sjek od 6 za­pos­le­ni­ka po su­bjek­tu. Izvoz je iz­no­sio 323,7 mi­li­ju­na ku­na, dok su ana­li­zi­ra­na po­du­ze­ća inves­ti­ra­la ukup­no 71,3 mi­li­ju­na ku­na ti­je­kom 2015.

“U us­po­red­bi s ukup­nim re­zul­ta­ti­ma Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, Jas­tre­bar­sko je ima­lo 4,8 pos­to udje­la me­đu po­du­ze­ći­ma ko­ja su pre­da­la go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vješ­će. U os­tva­re­nim pri­ho­di­ma na ra­zi­ni ci­je­le žu­pa­ni­je, po­du­ze­ća iz ovog gra­da su­dje­lo­va­la su s 2,6 pos­to udje­la. Ana­li­zi­ra­na po­du­ze­ća ima­la su 4,6 pos­to udje­la u ukup­nom žu­pa­nij­skom iz­vo­zu, dok su nji­ho­ve inves­ti­ci­je či­ni­le 3,8 pos­to svih inves­ti­ci­ja na žu­pa­nij­skoj ra­zi­ni. Ukup­no četiri pos­to svih za­pos­le­nih u žu­pa­nij­skom re­al­nom sek­to­ru od­no­si­lo se na za­pos­le­ni­ke iz po­du­ze­ća ko­ja su smje­šte­na na po­dru­čju Jas­tre­bar­skog”, is­ti­če Ko­va­čić.

Us­po­re­đu­ju­ći re­zul­ta­te iz proš­le go­di­ne s oni­ma iz 2014., po­ka­za­lo se da su po­du­ze­ća iz ovog gra­da ko­ja pre­da­ju fi­nan­cij­sko iz­vješ­će za­poš­lja­va­la 0,1 pos­to oso­ba vi­še. Is­to­vre­me­no su os­tva­ri­li 8,6 pos­to pri­ho­da vi­še, dok je ku­mu­la­tiv­na ne­to do­bit bi­la za 24,4 pos­to ve­ća. Izvoz je bio veći za 14,2 pos­to, dok su s dru­ge stra­ne inves­ti­ci­je ima­le rast od 76,4 pos­to u od­no­su na 2014. go­di­nu.

Ia­ko je Jas­tre­bar­sko ima­lo zna­čaj­nu gos­po­dar­sku ak­tiv­nost i pri­je,

Z. No­vo­sel

gra­do­na­čle­nik

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Igor Jo­sip Leš­čić, di­rek­tor Dr­vo­pro­izvo­da Jas­tre­bar­sko je pre­poz­na­to kao ma­mac za inves­ti­to­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.