Spo­ri slo­ven­ski sud na­tje­rao Po­lja­ke da odus­ta­nu od Pa­lo­me

>>

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

List Fi­nan­ce tvr­di da su u ru­še­nje pos­la s Abri­som su­dje­lo­va­li slo­ven­ski po­li­ti­ča­ri i lo­bis­ti s li­je­ve i des­ne stra­ne po­li­tič­kog spek­tra

Polj­ski fond Abris, ko­jeg je dr­ža­va, od­nos­no Slo­ven­ski dr­žav­ni hol­ding (SDH) iz­a­bra­la za no­vog vlas­ni­ka Pa­lo­me, odus­tao je od pre­uzi­ma­nja. Kao raz­log su na­ve­li du­go­traj­ni prav­ni pos­tu­pak u ve­zi tuž­be ma­lih di­oni­ča­ra. “U nor­mal­noj dr­ža­vi sud bi od­lu­čio u ro­ku od mje­sec da­na, ali kod nas to tra­je već po­la go­di­ne”, pre­no­se Fi­nan­ce iz­ja­vu upu­će­nih u pro­ces, pi­ta­ju­ći što sve to zna­či za 700 za­pos­le­nih u Pa­lo­mi, kao i kak­vu sli­ku stva­ra o Slo­ve­ni­ji, ko­ja že­li bi­ti zem­lja pri­ja­telj­ska za ula­ga­če. Pa­lo­ma je jed­na od 15 tvrt­ki či­ju je pri­va­ti­za­ci­ju pred­lo­ži­la vla­de Alen­ka Bra­tu­šek, a par­la­ment odo­brio, ali pos­tu­pak je od­ga­đan do lip­nja 2016. i pro­izvo­đač hi­gi­jen­skog pa­pi­ra je nas­ta­vio pro­pa­da­ti.

Pot­pm je SDH u si­ječ­nju 2016. za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju Pa­lo­me iz­a­brao polj­ski fond Abris, ko­ji je po­nu­dio ma­nje od Slo­vak Hygi­enic Pa­pe­ra (SHP), no u SDHu su sma­tra­li da Abris ima bo­lja jam­s­tva da će pro­ves­ti pla­ća­nje. Ne­za­do­volj­nih ma­li di­oni­ča­ri okup­lje­ni oko Tee Ne­ve­ne Gor­jup pod­ni­je­li su tuž­bu za po­ni­šte­nje ugo­vo­ra, ali pr­vos­tu­panj­ski sud je ut­vr­dio je da je sve bi­lo u re­du. U me­đu­vre­me­nu, 27. svib­nja is­te­kao je rok, ko­ji je Abris pos­ta­vio za do­vr­še­nje pos­la oko do­ka­pi­ta­li­za­ci­je Pa­lo­me. Odre­đi­va­nje tak­vog ro­ka je uobi­ča­je­no, jer se ku­pac osi­gu­ra­va da se ku­po­pro­da­ja ne­će po­te­za­ti une­do­gled, objaš­nja­va­ju Fi-

FOTOLIA

Rok ko­ji je Abris pos­ta­vio za do­vr­še­nje pre­uzi­ma­nja Pa­lo­me is­te­kao je 27. svib­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.