OTVARA OVOG LJETA

HILTON SE U PODGORICI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ho­tel Hilton u Podgorici pr­ve gos­te do­če­kat će već ovog ljeta, bu­de li tek­lo sve po pla­nu, re­kao je za Dan iz­vr­š­ni di­rek­tor pod­go­rič­kog ho­te­la Ha­luk Bil­gi­li. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Hilton će ima­ti naj­ve­ći smje­štaj­ni i kon­fe­ren­cij­ski ka­pa­ci­tet u Podgorici, a Sky Bar na kro­vu ho­te­la s je­dins­tve­nim po­gle­dom bit će pr­vi te vr­ste u glav­nom gra­du Cr­ne Go­re. “Već smo za­po­če­li sa za­poš­lja­va­njem i in­ter­v­ju­ima s ci­ljem okup­lja­nja ti­ma za­pos­le­ni­ka ko­ji će ima­ti 150 oso­ba. Na­ši na­tje­ča­ji objav­lje­ni su na na­ci­onal­nim i re­gi­onal­nim in­ter­net stra­ni­ca­ma za za­poš­lja­va­nje pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na. Ugod­no smo iz­ne­na­đe­ni bro­jem pri­jav­lje­nih kan­di­da­ta, zna­ju­ći da je se­zo­na na cr­no­gor­skom pri­mor­ju već po­če­la. Za­sad re­cep­ci­ja i sek­tor za hra­nu i pi­će priv­la­če naj­vi­še paž­nje”, re­kao je Bil­gi­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.