BEZ ICT-A TEŠKO DO NO­VIH DRVNIH KLASTERA

JURAJ LONČARIĆ: >> Štraj­ku se pri­klju­či­li rad­ni­ci u nuk­le­ar­ka, idu­ći tje­dan će i pi­lo­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Fran­cu­ski sin­di­kat CGT otvo­re­no je za­pri­je­tio blo­ka­dom Eura ako vla­da ne odus­ta­ne od kon­tro­verz­nog za­ko­na o ra­du

Fran­cu­ska se tre­nut­no na­la­zi pred ve­li­kim po­li­tič­kim iz­a­zo­vi­ma s ob­zi­rom da pr­ti­si­ci des­ni­ce i naj­av­lje­ne re­for­me za­ko­na o ra­du iz­a­zi­va­ju gra­đan­ski re­volt sve ve­ćih raz­mje­ra. Si­tu­aci­ji do­dat­no od­ma­že i naj­a­va fran­cu­skog sin­di­ka­ta CGTa o mo­guć­nos­ti blo­ki­ra­nja Eu­rop­skog no­go­men­tog pr­vens­tva či­je bi održavanje tre­ba­lo za­po­če­ti 10. lip­nja, što iz­a­zi­va za­bri­nu­tost or­ga­ni­za­to­ra pr­vens­tva ali ne i fran­cu­skih vlas­ti.

Iz vla­de po­ru­ču­ju ka­ko održavanje pr­vens­tva nije ugro­že­no jer su po­du­ze­li sve po­treb­ne ko­ra­ke dok su bla­ge re­ak­ci­je vlas­ti na val štraj­ko­va ko­ji već ne­ko­li­ko tje­da­na bjes­ni di­ljem zem­lje pri­vuk­le i fran­cu­ske pi­lo­te te čak 19 nuk­le­ar­ki di­ljem zem­lje.

Nuk­le­ar­ni pri­ti­sak

Na­kon re­ak­ci­ja tri­ju fran­cu­skih že­ljez­nič­kih sin­di­ka­ta, pro­s­vje­di­ma se sa­da sma­nje­njem pro­izvod­nje ener­gi­je i pri­si­lja­va­njem elek­tro­ener­get­skog kon­cer­na EDF na uvoz ener­gi­je iz dru­gih ze­ma­lja Uni­je pla­ni­ra­ju pri­dru­ži­ti i elek­tra­ne. Štrajk pi­lo­ta one­mo­gu­ćit će nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje me­đu­grad­skih me­đu­dr­žav­nih li­ni­ja što bi mo­glo ima­ti ve­li­ke po­s­lje­di­ce po iona­ko po­sr­nu­li fran­cu- ski tu­ri­zam. Pa­ra­lel­no su naj­av­lje­ni i pre­ki­di pro­me­ta i u mor­skim lu­ka­ma što po­ka­zu­je ko­li­ko je održavanje Eu­rop­skog pr­vens­tva, zbog po­s­lje­di­ca po fran­cu­sko gos­po­dar­stvo ali i paž­nje jav­nos­ti ko­ju priv­la­či, ide­al­no vri­je­me za sla­nje sin­di­kal­nih po­ru­ka.

Iza­zi­va­njem ko­lap­sa u jav­nom pri­je­vo­zu i normalnom funk­ci­oni­ra­nju nas­to­ji se iz­vr­ši­ti pri­ti­sak na fran­cu­skog pre­mi­je­ra Ma­nu­ela Val­l­sa ko­ji je bi­jes rad­ni­ka pre­kju­čer do­dat­no ras­plam­sao obe­ća­njem ka­ko od pred­lo­že­nih kon­tro­verz­nih iz­mje­na za­ko­na o ra­du ne pla­ni­ra odus­ta­ti. Ta­ko­đer, is­tom je pri­li­kom iz­ra­zio i na­du u po­nov­nu kan­di­da­tu­ru sve ma­nje po­pu­lar­nog fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka Fran­co­isa Hol­lan­dea. “Fran­cu­ska je zem­lja ko­ja vo­li re­vo­lu­ci­je i su­ko­be”, Val­l­sov je ko­men­tar tre­nut­ne si­tu­aci­je ko­ji pre­no­si Po­li­ti­co.

Ma­nu­el Val­ls

fran­cu­ski pre­mi­jer Val­ls je najavio i da re­for­me ne­će po­vu­ći sa­mo da bi se štrajk iz­bje­gao, a na­po­me­nuo je i da te­ku­ći i naj­av­lje­ni štraj­ko­vi fran­cu­skih že­ljez­ni­ča­ra ne­ma­ju ve­ze s re­fo­ro­mom za­ko­na o ra­du već su po­ten­ci­ra­ni su­ko­bi­ma oko vi­si­ne pla­će u po­je­di­nim tvrt­ka­ma.

Lom­lje­nje sin­di­ka­ta

Upo­zo­rio je i da će sin­di­kat ko­ji sto­ji iza po­ku­ša­ja da se pre­ki­ne pre­ra­da naf­te u ra­fi­ne­ri­ja­ma bi­ti slom­ljen. Na pro­ved­bi re­for­mi u Fran­cu­skoj fran­cu­ski pre­mi­jer us­tra­je is­ti­ču­ći pri to­me da je svjes­tan te­ži­ne za­da­ta­ka, ali ga is­to­vre­me­no ne sma­tra ne­izve­di­vim.

Iz re­do­va sin­di­ka­ta CGT-a pak sti­žu naj­a­ve da će od vla­de tra­ži­ti pov­la­če­nje za­ko­na u pot­pu­nos­ti. Su­ko­bi fran­cu­ske vlas­ti i ne­za­do­volj­nih rad­ni­ka oko kon­tro­verz­nog za­ko­na o ra­du tra­ju vi­še od de­set­lje­ća, pa se mo­že za­klju­či­ti ka­ko se vla­de mi­je­nja­ju a pro­ble­mi os­ta­ju.

REUTERS

Tvr­da re­to­ri­ka vla­de ni­ma­lo ne po­ma­že smi­ri­va­nju bun­ta ko­ji se dr­ža­vom ši­ri po­put po­ža­ra sa­mo tje­dan da­na uoči Eura 2016

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.