JOHNSON & JOHNSON

KUPIO VOGUE INT.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Johnson & Johnson je obja­vio ka­ko će za 3,3 mi­li­jar­de do­la­ra pre­uze­ti Vogue In­ter­na­ti­onal. Ti­me će div ro­be ši­ro­ke po­troš­nje svom por­t­fe­lju bren­do­va pri­do­da­ti i OGX šam­po­ne i FX pro­izvo­de za obli­ko­va­nje ko­se. Pro­izvo­di z nje­gu Vogue stek­li su, iz­me­đu os­ta­lo­ga, po­pu­la­ra­nost za­hva­lju­ju­ćim ži­vah­nim ko­lo­rit­nim pa­ki­ra­nji­ma s po­mo­ću ko­jih is­ka­ču na po­li­ca­ma dro­ge­ri­ja. Kor­po­ra­tiv­na po­li­ti­ka te kom­pa­ni­je da se usre­do­to­či i tro­ši vi­še za kup­nju pros­to­ra na po­lic­ma ne­go za ogla­ša­va­nje po­tro­ša­či­ma u nji­ho­vu se slu­ča­ju po­ka­za­la pu­nim po­got­kom. Ka­ko jav­lja Reuters, u igri za pre­uzi­ma­nje Vo­gu­ea bi­li su iz­me­đu os­ta­lih i Uni­le­ver, Hen­kel i L’Oréal.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.