ZA 3,5 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

SAUDIJCI UŠ­LI U UBER

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Uber će do­bi­ti do­sad naj­ve­ću fi­nan­cij­sku injek­ci­ju vri­jed­nu 3,5 mi­li­jar­di do­la­ra, i to od Sa­udij­ske Ara­bi­je. Sa­udij­ski dr­žav­ni inves­ti­cij­ski fond za­uz­vrat će do­bi­ti mjes­to u iz­vr­š­nom od­bo­ru kom­pa­ni­je, ko­je bi tre­ba­lo pri­pas­ti Ya­si­ru Al Ru­maya­nu. Nije tre­ba­lo du­go če­ka­ti kri­ti­ča­re ko­ji tvrde ka­ko je taj po­tez iro­ni­čan, s ob­zi­rom na to da Sa­udij­ska Ara­bi­ja ne do­zvo­lja­va že­na­ma uprav­lja­nje vo­zi­li­ma. Tre­nut­na vri­jed­nost Ube­ra je oko 62 mi­li­jar­de do­la­ra, a od nnas­tan­ka je pri­ku­pio vi­še od 11 mi­li­jar­di do­la­ra od raz­nih inves­ti­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.