Mla­di osje­ća­ju ve­li­ku po­tre­bu d

Oni sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa Uglav­nom ni­su do­volj­no upoz­na­ti s pra­vi­ma rad­ni­ka, pra­vi­ma u

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - MARTA DUIĆ

Po iz­la­sku iz ins­ti­tu­ci­je od njih se oče­ku­je da is­to­vre­me­no bu­du stam­be­no zbri­nu­ti i za­pos­le­ni

Unu­tar EU Hr­vat­ska je na sa­mom vr­hu ljes­tvi­ce ne­za­pos­le­nos­ti, a s ovim pro­ble­mom naj­te­že se su­oča­va­ju mla­di ko­ji su na­pus­ti­li udo­mi­telj­sku obi­telj, dje­čji dom ili od­goj­nu us­ta­no­vu. Ka­ko ka­že Ana Pre­ve­den, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Udru­ge Igra za pru­ža­nje re­ha­bi­li­ta­cij­sko­edu­ka­cij­ske i psi­ho­so­ci­jal­no­pe­da­go­ške po­mo­ći, mla­di iz al­ter­na­tiv­ne skr­bi, od­nos­no iz dje­čjeg do­ma, od­goj­ne us­ta­no­ve ili udo­mi­telj­ske obi­te­lji se po osa­mos­ta­lji­va­nju su­sre­ću s ja­ko pu­no dis­kri­mi­na­ci­je, ne­si­gur­nos­ti i ne­jed­na­kih mo­guć­nos­ti, u po­dru­čju obra­zo­va­nja, za­poš­lja­va­nja i sta­no­va­nja.

“To ih či­ni mla­di­ma u vi­so­kom ri­zi­ku od so­ci­jal­ne is­klju­če­nos­ti. Uglav­nom za­vr­ša­va­ju tro­go­diš­nje stru­kov­ne ško­le ko­je ih ne či­ne kon­ku­rent­ni­ma na tr­ži­štu ra­da, a me­đu pos­lo­dav­ci­ma pa i ko­le­ga­ma ih pra­ti ne­dos­ta­tak po­vje­re­nja i stig­ma pro­ble­ma­tič­nih. Po iz­la­sku iz ins­ti­tu­ci­je od njih se oče­ku­je da go­to­vo is­to­vre­me­no pos­ta­nu stam­be­no zbri­nu­ti i za­pos­le­ni te fi­nan­cij­ski neo­vis­ni. To je iz­nim­no te­žak za­da­tak za ve­ći­nu mla­dih lju­di, što po­ka­zu­je po­da­tak da je Hr­vat­ska pri vr­hu ljes­tvi­ce ka­da go­vo­ri­mo o ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih, a za mla­de iz al­ter­na­tiv­ne skr­bi još te­ži bu­du­ći da u pro­ce­su tra­že­nja i za­dr­ža­va­nja pos­la ne­ma­ju po­treb­ne re­sur­se i me­ha­niz­me po­dr­ške”, objaš­nja­va Ana Pre­ve­den, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Udru­ge Igra za pru­ža­nje re­ha­bi­li­ta­cij­sko­edu­ka­cij­ske i psi­ho­so­ci­jal­no­pe­da­go­ške po­mo­ći.

'Ti to mo­žeš'

SOS Dje­čje se­lo Hr­vat­ska mo­ti­vi­ra mla­de ko­ji su smje­šte­ni u nji­ho­voj skr­bi da nas­ta­ve s vi­so­ko­škol­skim obra­zo­va­njem, ali na­gla­ša­va­ju ka­ko oni ima­ju i mno­ge dru­ge pro­ble­me s ko­ji­ma se na dnev­noj ba­zi su­sre­ću i su­oča­va­ju. Pr­vi pro­blem ko­ji is­ti­če Kre­ši­mir Mak­vić, za­go­va­ra­telj dje­čjih pra­va u SOS Dje­čjem se­lu Hr­vat­ska je jak osje­ćaj usam­lje­nos­ti.

“Na­kon mno­go go­di­na ži­vo­ta u ko­jem su uvi­jek bi­li okru­že­ni lju­di­ma po­či­nju ži­vje­ti sa­mi i ima­ju iz­nim­no uzak krug lju­di na ko­je se mo­gu os­lo­ni­ti kad im je teško. Osje­ća­ju ve­li­ku po­tre­bu da bu­du po­ti­ca­ni i po­dr­ža­ni da­va­njem po­ru­ke: ‘Ti to mo­žeš’”, ka­že Kre­ši­mir Mak­vić, za­go­va­ra­telj dje­čjih pra­va u SOS Dje­čjem se­lu Hr­vat­ska.

Ta­ko­đer, is­ti­če Mak­vić, pos­lo­vi ko­je pro­na­la­ze uglav­nom su u sklo­pu ‘si­ve eko­no­mi­je’, ma­nje su pla­će­ni. Još je­dan pro­blem je što na tim pos­lo­vi­ma čes­to do­bi­va­ju ot­ka­ze ko­ji ni­su prav­no ute­me­lje­ni te se kr­še nji­ho­va rad­na pra­va.

“Oni uglav­nom ni­su do­volj­no upoz­na­ti s pra­vi­ma rad­ni­ka, pra­vi­ma u sus­ta­vu so­ci­jal­ne skr­bi, pra­vi­ma na do­dat­ne edu­ka­ci­je i sti­pen­di­je te ih zbog to­ga ni­ti ne os­tva­ru­ju. Ima­ju ot­por pre­ma tra­že­nju po­mo­ći u raz­li­či­tim us­ta­no­va­ma i čes­to ni ne zna­ju što im te us­ta­no­ve pru­ža­ju. Ako i za­tra­že po­moć, pos­ta­nu de­mo­ti­vi­ra­ni uko­li­ko do­đu u kon­takt s oso­bom ko­ja im ne­do­volj­no jas­no i ne­do­volj­no pris­tu­pač­no po­jaš­nja­va stva­ri. Vr­lo pa­ž­lji­vo pro­miš­lja­ju o to­me ko­me će i ka­da re­ći da su bi­li u ins­ti­tu­ci­ji/udo­mi­telj­skoj obi­te­lji ka­ko se lju­di pre­ma nji­ma ne bi dru­ga­či­je po­na­ša­li ili ka­ko ne bi stvo­ri­li ne­ga­tiv­nu sli­ku o nji­ma”, objaš­nja­va Mak­vić.

Ne­in­for­mi­ra­ni i pot­pla­će­ni

S tim se slo­ži­la i Pre­ve­den ko­ja is­ti­če da je pro­blem u to­me što su, upra­vo zbog ne­dos­ta-

FOTOLIA

Pos­to­ji i po­tre­ba uvo­đe­njem kva­li­tet­no osmiš­lje­nog pro­ce­sa ka­ri­jer­nog sa­vje­to­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.