Is­te pri­li­ke za sve stu­den­te

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Rad­nu prak­sa za stu­den­te s inva­li­di­te­tom i stu­den­te sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa Kroz

pro­jekt Iskus­tvo zla­ta vri­je­di 2016. Pos­lov­ni dnev­nik je, tre­ću go­di­nu za­re­dom, od­lu­čio pro­ši­ri­ti svi­jest u pos­lov­noj za­jed­ni­ci i ši­re te pro­ble­ma­ti­zi­ra­ti pitanje za­poš­lja­va­nja onih ko­ji do pos­la u tre­nut­noj gos­po­dar­skoj si­tu­aci­ji ne mo­gu do­ći la­ko. Dvi­je go­di­ne za re­dom Pos­lov­ni dnev­nik je po­ti­cao za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom te za 40ak stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom omo­gu­ćio rad­nu prak­su u 20ak ugled­nih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja. Ove go­di­ne u sklo­pu pro­jek­ta Iskus­tvo zla­ta vri­je­di 2016. rad­nu prak­su smo od­lu­či­li omo­gu­ći­ti osim stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom i stu­den­ti­ma sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa. Njih je pre­ma po­da­ci­ma mi­nis­tar­stva zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta 3000. Ka­ko bi pro­ši­ri­li do­seg na­šeg druš­tve­no od­go­vor­nog pro­jek­ta te upoz­na­li pos­lov­nu za­jed­ni­cu sa stu­den­skim pro­ble­mi­ma, po­zvat će­mo sve stu­den­te sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa uklju­ču­ju­ći i stu­den­te s inva­li­di­te­tom da nam se ja­ve i os­tva­re pra­vo na rad­nu prak­su u ve­li­kim kom­pa­ni­ja­ma s ci­ljem da im svi­ma omo­gu­ći­mo po­djed­na­ke šan­se za kas­ni­je za­pos­le­nje. S ob­zi­rom da smo pro­ci­je­ni­li ka­ko je da­nas u svijet ra­da po­djed­na­ko teško stu­pi­ti svim mla­dim po­je­din­ci­ma od­lu­či­li smo pro­ši­ri­ti do­seg svog pro­jek­ta. Že­li­mo svim oni­ma ko­ji­ma ži­vot nije pru­žio jed­na­ku start­nu po­zi­ci­ju po­mo­ći da se lak­še uklju­če na tr­ži­šte ra­da. Pro­tek­lih go­di­na to smo us­pje­li te je čak ne­ko­li­ci­na stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom us­pje­la do­bi­ti sta­lan po­sao u tvrt­ka­ma u ko­ji­ma su odra­di­li prak­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.