Goran Ka­ni­žaj,

Di­rek­tor tvrt­ke Mo­bi­li­sis

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

Mo­bi­li­sis ra­zvi­ja seg­ment spe­ci­ja­li­zi­ra­ne elek­tro­nič­ke opre­me sa zna­čaj­nim udje­lom ino­va­ci­ja, pro­jek­ti­ra­nja i ra­zvo­ja na­mi­je­nje­ne pr­vens­tve­no M2M (Mac­hi­ne­toMac­hi­ne) i IoT tr­ži­štu. Ci­lje­vi ci­je­log pro­jek­ta ‘Pa­met­ni gra­do­vi’ se di­rek­t­no uk­la­pa­ju u na­šu kor­po­ra­tiv­nu vi­zi­ju i naš kon­ti­nu­ira­ni rad na ino­va­tiv­nim ide­ja­ma. Kao tvrt­ka smo sa rje­še­njem pa­met­nih par­ki­ra­li­šta su­dje­lo­va­li u ne­ko­li­ko Hr­vat­skih gra­do­va pa smo sa­mim ti­me od­lu­či­li i po­dr­ža­ti ovaj pro­jekt.

Ko­li­ko je važ­na pri­mje­na naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je i pa­met­nih rje­še­nja po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje ABI (Al­li­ed Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce) ko­je pre­dvi­đa da će gra­do­vi di­ljem svi­je­ta po­tro­ši­ti na pa­met­nu teh­no­lo­gi­ju 39 mi­li­jar­di do­la­ra, a za­uz­vrat će do­bi­ti uš­ču­va­ni­ji oko­liš, po­bolj­ša­nu kva­li­te­tu ži­vo­ta i fi­nan­cij­sku ušte­du. Dru­go is­tra­ži­va­nje ko­je je pro­vo­dio Ju­ni­per Re­se­ar­ch po­ka­za­lo je da će ini­ci­ja­ti­ve za pa­met­nu mre­žu omo­gu­ći­ti vi­še od 10,7 mi­li­jar­di do­la­ra go­diš­njih ušte­da do 2019. za­hva­lju­ju­ći kom­bi­na­ci­ji ušte­da u po­troš­nji ener­gi­je i sma­nje­nju emi­si­je pli­no­va u pa­met­nim gra­do­vi­ma.

Mo­bi­li­sis sma­tra da je za ra­zvoj teh­no­lo­gi­ja pa­met­nih gra­do­va po­treb­na si­ner­gi­ja vi­še teh­no­lo­gi­ja ko­je će se umre­ži­ti u je­dins­tve­na rje­še­nja. Pre- sud­no će bi­ti ka­ko će ko­ris­ni­ci pre­poz­na­ti i pri­hva­ti­ti odre­đe­nu teh­no­lo­gi­ju, a ti­me i smjer ra­zvo­ja.

IT in­dus­tri­ja je vje­ro­jat­no naj­flek­si­bil­ni­ja in­dus­tri­ja ko­ja mo­že do­bro funk­ci­oni­ra­ti u glo­bal­nim ok­vi­ri­ma neo­vis­no o ge­ograf­skom po­lo­ža­ju. IT in­dus­tri­ja pro­bi­la se i u ovim kriz­nim tre­nu­ci­ma zbog os­la­nja­nja na vlas­ti­te spo­sob­nos­ti ali i zbog ve­li­kog ino­va­tiv­nog ka­pa­ci­te­ta. IT sek­tor naj­ma­nje ‘op­te­re­ću­je’ dr­žav­ne re­sur­se i do­nio je naj­ve­ći re­zul­tat za ulo­že­no od stra­ne dr­žav­ne ad­mi­nis­tra­ci­je. Ka­ko u ino­zem­s­tvu ta­ko je i kod nas pri­sut­na svi­jest o nuž­nos­ti ula­ga­nja u ovak­ve pro­jek­te. U ve­ći­ni slu­ča­je­va mno­gi gra­do­vi pro­vo­de pi­lot pro­jek­te ka­ko bi se po­t­vr­di­lo teh­nič­ki naj­po­volj­ni­je, a i ko­mer­ci­jal­no naj­pri­hvat­lji­vi­je rje­še­nje. Ma­lo je go­to­vih ko­mer­ci­jal­nih rje­še­nja. Naš je do­jam da su hr­vat­ski gra­do­vi sprem­ni ući u inves­ti­ci­je, ali po mo­de­li­ma jav­no­pri­vat­nog part­ner­stva ili po mo­de­lu po­dje­le do­bi­ti. Ti­me gra­do­vi sma­nju­ju za­du­že­nja, a sav ri­zik pre­ba­cu­ju na pri­vat­nog part­ne­ra.

Pos­to­ji ne­ko­li­ko gra­do­va ko­ji su kre­nu­li u pro­ces im­ple­men­ta­ci­je pa­met­nih teh­no­lo­gi­ja, ia­ko Hr­vat­ska još uvi­jek kas­ni za os­tat­kom svi­je­ta.

Mo­bi­li­sis u Smart City seg­men­tu ra­zvi­ja pa­met­na rje­še­nja ko­ja će po­mo­ći gra­do­vi­ma evo­lu­ira­ti u pa­met­ne gra­do­ve bu­duć­nos­ti i po­mo­ći im ri­je­ši­ti veći dio pro­ble­ma ve­za­nih uz za­gu­še­nost.

Mo­že­mo re­ći da smo stvo­ri­li ba­zu za ra­zvoj pa­le­te pro­izvo­da u sus­ta­vu pa­met­nih gra­do­va. Na­ši sus­ta­vi flot­nog ma­na­ge­men­ta tj. sus­ta­vi sa­te­lit­skog pra­će­nja ra­da vo­zi­la te sve op­ti­mi­za­ci­je ve­za­ne uz pra­će­nje ra­da vo­zi­la i stro­je­va pri­do­no­se zna­čaj­ni­joj ušte­di ener­gi­je i sma­nje­nju emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va. Pr­vi smo u Hr­vat­skoj kre­nu­li sa apli­ka­ci­ja­ma ‘pa­met­nih par­ki­ra­li­šta’. Po­sje­du­je­mo sen­zor­sku teh­no­lo­gi­ju ko­ja u svim pro­met­nim i vre­men­skim uvjetima da­je po­uz­da­nu in­for­ma­ci­ju o ras­po­lo­ži­vos­ti par­kir­nih mjes­ta na uli­ca­ma, ga­ra­ža­ma,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.