Ma­ri­jan Bla­žin,

Kom­po­nen­ti vo­di­telj pro­da­je u tvrt­ki Du­ca­ti

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

Du­ca­ti kom­po­nen­ti, kao i ci­je­la gru­pa­ci­ja Du­ca­ti Ener­gia, je u pri­či emo­bil­nos­ti pri­sut­na već vi­še od pet go­di­na. Sa­mim ti­me ima­mo ogrom­no iskus­tvo po pi­ta­nju uprav­lja­nja ener­gi­jom kroz na­še ino­va­tiv­ne pro­izvo­de kao što su pu­ni­oni­ce za elek­trič­na vo­zi­la, elek­trič­ne če­tve­ro­cik­le, pa­met­na bro­ji­la, pa­met­ni par­king, so­lar­na dr­ve­ća s pa­met­nim klu­pa­ma itd.

Pri­mje­na no­vih teh­no­lo­gi­ja i pa­met­nih rje­še­nja je jed­na od važ­ni­jih gra­na ko­je će mo­ra­ti usvo­ji­ti svi gra­do­vi, bi­lo to za go­di­nu da­na ili pet go­di­na. Sva­ka­ko će bi­ti u pred­nos­ti gra­do­vi ko­ji će pr­vi kre­nu­ti u tom smje­ru. Im­ple­men­ta­ci­jom pa­met­nih rje­še­nja u gra­do­ve po­ve­ćat će se sa­ma ener­get­ska učin­ko­vi­tost ci­je­lih gra­do­va, gra­đa­ni će u re­al­nom vre­me­nu ima­ti sve po­treb­ne in­for­ma­ci­je na ras­po­la­ga­nju... Hr­vat­ska po tom pi­ta­nju još uvi­jek ‘ka­ska’ za zem­lja­ma sred­nje, sje­ver­ne i za­pad­ne Eu­ro­pe, no u us­po­red­bi sa zem­lja­ma is­toč­ne i ju­gi­ois­toč­ne Eu­ro­pe je u bla­goj pred­nos­ti. Pri­mje­ri­ce, po­ti­ca­ji za elek­trič­na vo­zi­la u Hr­vat­skoj su na so­lid­noj ra­zi­ni te smo uvje­re­nja da će se ko­ris­ni­ci od­lu­či­ti na kup­nju elek­trič­nih auto­mo­bi­la čim se pri­pre­mi ba­rem mi­ni­mal­na in­fras­truk­tu­ra što se ti­če pu­ni­oni­ca. Po­s­ljed­njih par go­di­na Hr­vat­ska je in­ten­ziv­no kre­nu­la pre­ma smje­ru ino­va­tiv­nih rje­še­nja i pa­met­nim gra­do­vi­ma te smo uvje­re­nja da će kroz par go­di­na bi­ti li­der na na­ve­de­nom po­dru­čju u ovom di­je­lu Eu­ro­pe.

Rje­še­nja ko­ja mi kao tvrt­ka nu­di­mo kroz na­še pro­izvo­de su raz­no­li­ka. S ne­kim gra­do­vi­ma smo već os­tva­ri­li pro­jek­te ‘čiš­ćeg tran­s­por­ta’ kroz na­šu mre­žu pa­met­nih bro­ji­la, pu­ni­oni­ca za elek­trič­na vo­zi­la, elek­trič­ne bi­cik­le i če­tve­ro­cik­le, sus­ta­ve jav­nih elek­trič­nih bi­ci­ka­la te kom­plet­ne opre­me za ‘pa­met­na par­ki­ra­li­šta’. Svim ovim pro­izvo­di­ma po­ti­če­mo gra­đa­ne na zdra­vi­ji ži­vot, pro­ši­ru­je­mo nji­ho­ve al­ter­na­tiv­ne so­lu­ci­je pri­je­vo­za, pro­mo­vi­ra­mo tran­s­port­na rje­še­nja sa 0% is­pu­šta­nja štet­nih pli­no­va. Mno­go gra­do­va je već pre­poz­na­lo na­šu vi­zi­ju da kroz ino­va­tiv­na rje­še­nja stig­ne­mo do odr­ži­ve mo­bil­nos­ti te su nji­ho­ve re­ak­ci­je i re­ak­ci­je sa­mih gra­đa­na i vi­še ne­go po­zi­tiv­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.