Za­gre­bač­ki tim RIT pred­stav­ljat će re­gi­ju na svjet­skom na­tje­ca­nju u Pa­ri­zu

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

Po­čet­kom svib­nja u Za­gre­bu je odr­ža­no je pr­vo re­gi­onal­no fi­na­le pro­jek­ta L’Ore­al Bran­d­storm. Ri­ječ je o in­ter­na­ci­onal­nom stu­dent­skom mar­ke­tin­škom na­tje­ca­nju ko­ji se u svi­je­tu odr­ža­va 24. go­di­nu za­re­dom, okup­lja­ju­ći po­bjed­ni­ke na­ci­onal­nih na­tje­ca­nja ze­ma­lja su­di­oni­ca, a sa­mo ove go­di­ne su­dje­lo­vat će 3318 ti­mo­va stu­de­na­ta iz 55 svjet­skih ze­ma­lja. Tim RIT s fa­kul­te­ta ‘Roc­hes­ter Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy’ iz Za­gre­ba po­bjed­nič­ki je tim ko­ji je svo­jim ide­ja­ma odu­še­vio ži­ri te će pred­stav­lja­ti re­gi­ju na svjet­skom na­tje­ca­nju u Pa­ri­zu.

Svo­je kre­ativ­ne ide­je o to­me ka­ko će svjet­ski koz­me­tič­ki brend La Roc­he Po­say pri­vu­ći no­vi seg­ment ku­pa­ca od 15 do 25 go­di­na, uz na­gla­sak na di­gi­ta­lan i teh­no­lo­ški is­ko­rak, pred­sta­vi­la su, uz po­bjed­ni­ke, još tri ti­ma; Tim KIK Za­gre­bač­ka ško­la eko­no­mi­je i ma­na­ge­men­ta, CroTIM – Eko­nom­ski fa­kul­tet Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu i Tim Di­gi­tal Con­sul­ting Fa­kul­tet or­ga­ni­za­ci­onih na­uka iz Be­ogra­da.

Ove go­di­ne Bran­d­storm je ušao u part­ner­stvo s bren­dom La Roc­hePo­say či­ja je ključ­na vi­zi­ja pos­ti­ći da La Roc­hePo­say pro­izvod bu­de dio sva­kog do­ma. Bran­d­storm i La Roc­hePo­say ovom su su­rad­njom po­zva­li stu­den­te da po­ka­žu svo­ju kre­ativ­nost na stu­di­ji slu­ča­ja fo­ku­si­ra­noj na priv­la­če­nje no­vog seg­men­ta ku­pa­ca. U skla­du s mi­si­jom sa­mog bren­da, od­nos­no omo­gu­ći­ti bo­lju nje­gu osjet­lji­voj ko­ži, stu­den­ti su mo­ra­li osmis­li­ti umre­že­nu i ino­va­tiv­nu di­gi­tal­nu stra­te­gi­ju po­mo­ću ko­je će se re­gru­ti­ra­ti no­ve ge­ne­ra­ci­je LRP ko­ris­ni­ka.

“Po­bjed­nič­ka ide­ja stvo­re­na je za­jed­nič­kim raz­miš­lja­nji­ma od­mah na­kon de­talj­nog bri­efin­ga ko­ji smo ima­li u kom­pa­ni­ji. Bi­li smo na­dah­nu­ti go­vo­ri­ma i edu­ka­ci­jom me­na­dže­ra i der­ma­to­lo­ga te nam se to­kom ci­je­log da­na mno­go stva­ri či­ni­lo no­vo i za­nim­lji­vo pa smo od­lu­či­li iz­vu­ći naj­bo­lje iz to­ga dok smo još bi­li pod uti­skom. Iz­dvo­ji­le su nas sit­ni­ce kao na pri­mjer unos na­ših osob­nih ka­rak­te­ra u sa­mu pre­zen­ta­ci­ju i pre­tva­ra­nje u ‘ulo­ge’ sa­mih po­tro­ša­ča ko­ji su po­di­je­li­li svo­ja is­kus­tva s ko­ri­šte­njem La Roc­he Po­say pro­izvo­da sa pu­bli­kom.

Ta­ma­ra je glu­mi­la že­nu iz Bra­zi­la po ime­nu Ca­mil­la, a Bra­zil smo oda­bra­li jer je to jed­no od naj­bit­ni­jih koz­me­tič­kih tr­ži­šta na svi­je­tu. Osim to­ga, Ca­mil­la je ima­la ak­ne ka­da je sa 17 go­di­na bo­ra­vi­la u Fran­cu­skoj kao stu­dent na pro­gra­mu raz­mje­ne i bi­la je za­ljub­lje­na u Pi­er­ra­ko­jeg je glu­mio Mis­lav. Nji­ho­va lju­bav bi­la je neo­s­tva­ri­va po­što su se obo­je sra­mi­li svo­ga iz­gle­da i bi­lo im je ne­ugod­no za­po­če­ti bi­lo kak­vu me­đu­sob­nu in­te­rak­ci­ju. Na ovaj in­te­rak­ti­van na­čin sma­tra­li smo da će­mo do­bi­ti paž­nju ži­ri­ja i pu­bli­ke, te da vi­de ovaj na­čin pris­tu­pa iz vlas­ti­te ko­že ‘po­tro­ša­ča’”, objas­ni­li su svo­ju ide­ju Da­ren Pe­rin­čić, Mis­lav Me­sek i Ta­ma­ra No­vak iz po­bjed­nič­kog ti­ma.

Ka­ko ka­žu, Da­ren je bio za­du­žen za di­zajn sa­me pre­zen­ta­ci­je, Mis­lav je bio taj ko­ji je osmis­lio mar­ke­tin­šku stra­te­gi­ju i ka­ko ‘pro­da­ti’ ide­ju, a Ta­ma­ra je bi­la us­mje­ri­vač i ve­za iz­me­đu sve­ga što se de­ša­va­lo u ra­zvo­ju nji­ho­ve di­gi­tal­ne stra­te­gi­je.

Zah­tje­van za­da­tak da oda­be­re naj­bo­lji me­đu četiri iz­vr­s­na ti­ma imao je struč­ni ži­ri ko­jeg su či­ni­li Bri­git­te Strel­ler, ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca L’Ore­ala Adri­aBal­kan, Da­rio Sca­glia, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­vi­zi­je ak­tiv­ne koz­me­ti­ke L’Ore­ala Adri­aBal­kan, Mi­le­na Ship­ko­ven­ska, di­rek­to­ri­ca ljud­skih po­ten­ci­ja­la L’Ore­ala Adri­aBal­kan te Že­lja­na Bo­lan­ča, spe­ci­ja­lis­ti­ca der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gi­je.

“Bi­li smo svjes­ni da je na­ša tar­ge­ti­ra­na sku­pi­na od 15 do 25 go­di­na spe­ci­fič­na po ko­ri­šte­nju raz­nih so­ci­jal­nih mre­ža, in­ter­ne­ta i apli­ka­ci­ja na pa­met­nim te­le­fo­ni­ma. Sma­tra­li smo da iz baš tog raz­lo­ga mo­ra­mo ra­zvi­ti apli­ka­ci­ju ko­ja će na­šoj tar­ge­ti­ra­noj sku­pi­ni bi­ti priv­lač­na, te is­to ta­ko, edu­ka­tiv­na. Dalj­nje de­ta­lje će­mo ot­kri­ti na­kon na­tje­ca­nja u Pa­ri­zu”, is­tak­li su Pe­rin­čić, Me­sek i No­vak.

Gru­pe stu­de­na­ta iz ci­je­log svi­je­ta se u pr­voj fa­zi pri­jav­lju­ju na na­ci­onal­no na­tje­ca­nje u svo­jim zem­lja­ma, kao i naš po­bjed­nič­ki tim na­kon če­ga ih če­ka ri­jet­ka pri­li­ka da pred­sta­ve svoj rad na in­ter­na­ci­onal­nom na­tje­ca­nju ‘Bran­d­storm’ u Pa­ri­zu, uz snaž­nu kon­ku­ren­ci­ju ve­li­kog bro­ja ti­mo­va stu­de­na­ta iz ci­je­log svi­je­ta. Pr­va tri ti­ma osva­ja­ju vri­jed­ne na­gra­de, pa ta­ko po­bjed­nič­ki tim bi­va na­gra­đen pu­to­va­njem iz sno­va na lo­ka­ci­ju pre­ma že­lji u vri­jed­nos­ti od 10.000 eura, dru­go na­gra­đe­ni tim od­la­zi na pu­to­va­nje pre­ma iz­bo­ru vri­jed­no 5000 eura, dok će tre­ći tim oda­bra­ti pu­to­va­nje na bi­lo ko­ju lo­ka­ci­ju na ze­malj­skoj ku­gli u vri­jed­nos­ti od 2500 eura. “Ovo priz­na­nje nam je ve­li­ka po­t­vr­da da sa mo­ti­va­ci­jom, upor­noš­ću i tim­skim du­hom mo­že­mo pos­ti­ći mno­go. Ra­du­je­mo se pri­li­ci ko­ju smo do­bi­li i iz­ra­zi­to smo za­hval­ni na uka­za­nom po­vje­re­nju. Is­to ta­ko nam je dra­go da ve­li­ke kom­pa­ni­je po­put L’Ore­ala ci­je­ne mla­de ino­va­tiv­ne lju­de ko­ji že­le su­dje­lo­va­ti u ovak­vim na­tje­ca­nji­ma. Ova­kav na­čin pris­tu­pa je ko­ris­tan za sa­mu kom­pa­ni­ju, ali i za stu­den­te ko­ji raz­mje­nom is­kus­tva i edu­ka­ci­jom na­uče mno­go o sa­mom pos­lov­nom svi­je­tu u ko­ji će i sa­mi ući na­kon za­vr­šet­ka fa­kul­te­ta”, po­ru­ču­ju Pe­rin­čić, Me­sek i No­vak.

Ka­ko tvrde, pro­ak­tiv­nost, upor­nost, mo­ti­va­ci­ja i na­tje­ca­telj­ski duh – to je for­mu­la ko­ja ih je do­ve­la do ovog svjet­skog na­tje­ca­nja. ˝Svi ima­mo raz­li­či­te ka­rak­te­re, ali na kra­ju da­na slič­ni smo po is­tom bo­ri­mo se, ne odus­ta­je­mo i ra­di­mo ono što vo­li­mo. Na­ša po­ru­ka os­ta­lim stu­den­ti­ma je da ne odus­ta­ju u po­tra­zi za svo­jim sno­vi­ma gdje god oni bi­li”, za­klju­ču­ju Pe­rin­čić, Me­sek i No­vak.

Bran­d­storm je i ove go­di­ne oku­pio stu­den­te raz­li­či­tih spe­ci­ja­li­za­ci­ja s raz­li­či­tih sve­uči­li­šta, od mar­ke­tin­ga do in­že­njer­stva, pru­ža­ju­ći svim su­di­oni­ci­ma jed­na­ku mogućnost do­la­ska do na­ci­onal­nih fi­na­la i in­ter­na­ci­onal­nog fi­na­la u Pa­ri­zu te osva­ja­nja svjet­ske na­gra­de. Bu­du­ći da ži­vi već 24 go­di­ne pro­jekt Bran­d­stor­ma je pos­tao vi­so­ko kva­li­tet­na ko­mu­ni­ka­cij­ska plat­for­ma i sna­žan re­gru­ta­cij­ski alat ko­ji pro­na­la­zi i priv­la­či kva­li­tet­nu rad­nu sna­gu. U vi­še od dva de­set­lje­ća svo­ga tra­ja­nja oku­pio je pre­ko 80.000 stu­de­na­ta s vi­še od 360 sve­uči­li­šta iz go­to­vo 50 ze­ma­lja di­ljem svi­je­ta te sva­ke go­di­ne za­poš­lja­va iz­me­đu 150 i 200 na­tje­ca­te­lja kao pri­prav­ni­ke ili za­pos­le­ni­ke.

PD

Su­di­oni­ci i or­ga­ni­za­to­ri pr­vog re­gi­onal­nog na­tje­ca­nja L'Ore­al Bran­d­storm

PD

Po­bjed­nič­ki tim RIT - Mis­lav Me­sek, Ta­ma­ra No­vak i Da­ren Pe­rin­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.