Stu­den­ti s prav­nih fa­kul­te­ta na­tje­ca­li se u si­mu­li­ra­nom su­đe­nju i iz pr­ve ru­ke upoz­na­li bu­du­će za­ni­ma­nje

Mo­ot Co­urt Cro­atia Na ovo­go­diš­njem na­tje­ca­nju su­dje­lo­va­lo 32 eki­pe iz Za­gre­ba, Osi­je­ka, Ri­je­ke i Spli­ta

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

me­đu­na­rod­na na­tje­ca­nja ko­ja su iz­nim­no po­pu­lar­na me­đu stu­den­ti­ma pra­va. “Na­tje­ca­nja to­ga ti­pa stu­den­ti­ma pra­va pru­ža­ju je­dins­tve­no pri­li­ku da se iz pr­ve ru­ke upoz­na­ju s mno­gim as­pek­ti­ma nji­ho­ve bu­du­će pro­fe­si­onal­ne sva­kod­ne­vi­ce, kao što su is­tra­ži­va­nje i rje­ša­va­nje slu­ča­ja, pre­tra­ži­va­nje i sna­la­že­nje u mno­go­broj­nim prav­nim iz­vo­ri­ma i ba­za­ma po­da­ta­ka, stje­ca­nje vje­šti­na pi­sa­ne i usme­ne ar­gu­men­ta­ci­je te tim­skog ra­da. Do­dat­nu vri­jed­nost na­tje­ca­nju da­je i uklju­če­nost prav­nih prak­ti­ča­ra ko­ji u svoj­stvu men­to­ra i su­da­ca us­mje­ra­va­ju stu­den­te te im po­ma­žu u nji­ho­vom pro­fe­si­onal­nom na­pre­do­va­nju”, objaš­nja­va To­mis­lav Di­trih, vo­di­telj or­ga­ni­za­cij­skog ti­ma Mo­ot Co­urt Cro­atia.

Di­trih is­ti­če da je jed­na od ide­ja vo­di­lja ci­je­log na­tje­ca­nja po­ve­zi­va­nje stu­de­na­ta pra­va sa svih hr­vat­skih prav­nih fa­kul­te­ta, kao i stu­de­na­ta i već eta­bli­ra­nih prav­ni­ka od­nos­no su­da­ca, od­vjet­ni­ka te čla­no­va aka­dem­ske za­jed­ni­ce. Naj­bo­lji su ove go­di­ne bi­li Ana Pin­ta­rić, Di­no Gli­ha, Ta­ja­na No­vo­sel i Va­nja Sa­li­na, a za na­gra­du su osvo­ji­li ljet­ne prak­se u ne­ki­ma od po­naj­bo­ljih od­vjet­nič­kih ure­da u Za­gre­bu, ujed­no i part­ne­ri­ma na­tje­ca­nja te su­dje­lo­va­nje na Du­brov­nik Sum­mer Sc­ho­ol, me­đu­na­rod­nom se­mi­na­ru ko­jeg udru­ga eStu­dent or­ga­ni­zi­ra već je­da­na­es­tu go­di­nu za­re­dom.

Dru­go­pla­si­ra­na eki­pa osvo­ji­la je os­nov­ne obu­ke za iz­mi­ri­te­lje u su­rad­nji s Hr­vat­skom udru­gom za mi­re­nje. Naj­bo­ljim go­vor­ni­kom na­tje­ca­nja pro­gla­še­na je Ana Pin­ta­rić, a eki­pa u sas­ta­vu Sa­ra An­drić, Jo­si­pa Vr­kljan, Na­ta­ša Vu­či­nić i Ana Marija Rup­čić do­bi­la je na­gra­du za naj­bo­lji pi­sa­ni pod­ne­sak.

Ka­ko ka­že Di­trih, iz­nim­no je za­do­vo­ljan re­ali­za­ci­jom ovo­go­diš­njeg Mo­ot Co­urt Cro­atia na­tje­ca­nja, a po­se­bi­ce či­nje­ni­com da se je ove go­di­ne na na­tje­ca­nje pri­ja­vio dvos­tru­ko veći broj eki­pa u od­no­su na proš­lu go­di­nu, što je od­li­čan po­ka­za­telj ten­den­ci­je ras­ta po­pu­lar­nos­ti na­tje­ca­nja me­đu sa­mim stu­den­ti­ma. Is­ti­če i da su re­ak­ci­je svih su­di­oni­ka na­tje­ca­nja, od stu­de­na­ta do prav­nih struč­nja­ka po­zi­tiv­ne što do­ka­zu­je da je na­tje­ca­nje kva­li­te­tom na vi­so­kom ni­vou te os­tva­ru­je sve pos­tav­lje­ne ci­lje­ve.

“Ipak, naj­vi­še me od sve­ga ve­se­li što na­tje­ca­nje iz go­di­ne u go­di­nu pre­poz­na­je sve veći broj ak­te­ra iz pos­lov­nog svi­je­ta ko­ji kroz vri­jed­ne na­gra­de sti­mu­li­ra­ju stu­den­te na još veći an­ga­žman u ovak­vim, za njih, iz­nim­no ko­ris­nim ak­tiv­nos­ti­ma ko­je pred­stav­lja­ju od­lič­nu na­do­pu­nu for­mal­nom obra­zo­va­nju i go­to­vo su naj­re­al­ni­ji do­dir s prak­som u stu­dent­skom raz­dob­lju”, za­klju­ču­je Di­trih.

Po­bjed­nič­ki tim: A. Pin­ta­rić, V. Sa­li­na, T. No­vo­sel i D. Gli­ha

Ana Pin­ta­rić naj­bo­lja je go­vor­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.