Pro­gla­še­ni po­bjed­ni­ci dva­na­es­tog Ca­se Study Com­pe­ti­ti­ona

Prak­sa Stu­den­ti osmiš­lja­va­li ino­va­tiv­na rje­še­nja stvar­nih pos­lov­nih slu­ča­je­va ko­je su im za­da­li pos­lo­dav­ci

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

Na sve­ča­noj za­vr­š­ni­ci Ca­se Study Com­pe­ti­ti­ona, pro­gla­še­ni su naj­bo­lji i naj­i­no­va­tiv­ni­ji stu­dent­ni či­ja su kre­ativ­na rje­še­nja odu­še­vi­la ži­ri sas­tav­ljen od pred­stav­ni­ka po­du­ze­ća za sva­ki po­je­di­ni slu­čaj. Na­gra­de su od­ni­je­li stu­den­ti, ko­ji su po miš­lje­nju ži­ri­ja, iz­ni­je­li naj­bo­lje i naj- za­nim­lji­vi­je ide­je za rje­ša­va­nje stvar­nog pos­lov­nog pro­ble­ma iz prak­se.

Ovo stu­dent­sko na­tje­ca­nje već dva­na­es­tu go­di­nu za­re­dom stu­den­ti­ma omo­gu­ću­je stje­ca­nje vri­jed­nog pos­lov­nog is­kus­tva ko­je će im si­gur­no bi­ti ko­ris­no u bu­du­ćoj pos­lov­noj ka­ri­je­ri, a po­du­ze­ći­ma ši­ro­ki spek­tar no­vih ide­ja te po­ten­ci­jal­ne bu­du­će za­pos­le­ni­ke. Na­ime, pos­lo­dav­ci da­ju stvar­ne pos­lov­ne slu­ča­je­ve, a stu­den­ti za­tim osmiš­lja­va­ju efi­kas­na, ino­va­tiv­na i kre­ativ­na rje­še­nja. Na­tje­ca­nje je otvo­re­no za sve stu­den­te, ti­mo­vi se sas­to­je od dva do četiri čla­na i sva­kom je ti­mu na ras­po­la­ga­nju men­tor iz po­du­ze­ća či­ji pos­lov­ni slu­čaj rje­ša­va­ju.

Po­bjed­ni­ci ovo­go­diš­njeg CSCa, na­gra­đe­ni su nov­ča­nim iz­no­som, a ne­ki i prak­som kod po­du­ze­ća, part­ne­ra na­tje­ca­nja. Sva­ko je po­du­ze­će pro­gla­si­lo naj­bo­lja tri ti­ma, ko­ja su za svo­je ide­je na­gra­đe­na sa 10 ti­su­ća ku­na za pr­vo mjes­to, 5 ti­su­ća ku­na za dru­go mjes­to te sa 3 ti­su­će ku­na za 3 mjes­to.

Ovo­go­diš­nje pos­lov­ne slu­ča­je­ve za­da­li su, Adac­ta za pos­lov­ni slu­čaj Is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj no­ve us­lu­ge ba­zi­ra­ne na xRM kon­cep­tu, Ho­tel Zlat­ni je­len za Ar­hi­tek­ton­sko pros­tor­na rje­še­nja ho­tel­skog kom­plek­sa, Hr­vat­ski Te­le­kom za In­ter­net of Thin­gs u tu­riz­mu Hr­vat­ske, INA In­dus­tri­ja naf­te za Pro­ces pri­bav­lja­nja i se­lek­ci­je pri­prav­ni­ka sred­nje struč­ne spre­me teh­nič­kog us­mje­re­nja, No­var­tis za pos­lov­ni slu­čaj Druš­tve­na od­go­vor­nost far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je, PLIVA Hr­vat­ska za ekam­pa­nja za Pli­vi­nu pa­le­tu kon­tra­cep­ti­va, Pri­vred­na ban­ka Za­greb za Ra­zvoj od­no­sa sa stu­dent­skim seg­men­tom s na­gla­skom na Cus­to­mer Expe­ri­en­ce, So­ci­ete Ge­ne­ra­le Split­ska ban­ka s pos­lo­vim slu­ča­jem Ra­zvoj loyal­ty pro­gra­ma kar­ti­ce za mla­de Split­ske ban­ke, Ti­sak za Ti­sak co­de, Za­gre­bač­ka ban­ka za Fi­nan­ci­ra­nje pro­jek­ta vje­tro­elek­tra­ne i Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra za pos­lov­ni slu­čaj Žu­ja na INmu­sic fes­ti­va­lu.

PD

Ne­ki po­bjed­nič­ki ti­mo­vi na­gra­đe­ni su prak­som u tvrt­ka­ma part­ne­ri­ma na­tje­ca­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.