Po­kre­nuo Poc­ket da po­ka­že ka­ko us­pjeh sva­ke po­du­zet­nič­ke pri­če ovi­si o za­do­volj­stvu kup­ca

No­va mod­na mar­ka Stu­dent Ma­tej Bre­čić osmis­lio mod­nu mar­ku s pre­poz­nat­lji­vim ruč­no uši­ve­nim dže­pom

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Spo­čet­nim ka­pi­ta­lom od 12.000 ku­na do ko­jeg je do­šao vlas­ti­tim tru­dom mla­di po­du­zet­nik Ma­tej Bre­čić već go­di­nu da­na do­ka­zu­je ka­ko se una­toč ne­po­volj­nim tr­žiš­nim uvjetima ipak mo­že us­pje­ti.

Na­ime, ovaj stu­dent ko­mu­ni­ka­cij­skog me­nadž­men­ta sa­mos­tal­no je po­kre­nuo mod­nu mar­ku Poc­ket sa že­ljom da po­ka­že ka­ko us­pjeh sva­ke po­du­zet­nič­ke pri­če ovi­si o za­do­volj­stvu kup­ca. Mo­to mod­ne mar­ke Poc­ket je ino­va­ti­van di­zajn pri če­mu se po­se­ban na­gla­sak stav­lja na kva­li­te­tu pro­izvo­da. Nje­go­vu odje­ću da­nas no­se svi, raz­li­či­tih uz­ras­ta i bez ob­zi­ra na glaz­be­no opre­dje­lje­nje što je vi­še no do­vo­ljan do­kaz da u stvar­nom svi­je­tu ko­ris­ti zna­nja ste­če­na na fa­kul­te­tu. Dok se dru­gi stu­den­ti ža­le da im ne­dos­ta­je prak­se, Bre­čić je na vri­je­me pre­poz­nao da je učin­ko­vi­ta ko­mu­ni­ka­ci­ja pret­pos­tav­ka kva­li­tet­no­ga pru­ža­nja us­lu­ga pa se u svom pos­lo­va­nju sve­srd­no slu­ži upra­vo druš­tve­nim mre­ža­ma. Ka­že da so­ci­jal­noj in­te­rak­ci­ji pu­tem Ins­ta­gra­ma, Fa­ce­bo­oka i os­ta­lih po­sve­ću­je naj­vi­še paž­nje jer upra­vo on­dje na­la­ze – po­tro­ša­či.

“Poc­ket se, ka­ko sa­mo ime su­ge­ri­ra, ba­vi odje­ćom s ruč­no uši­ve­nim dže­pom ko­ji je i za­štit­ni znak bren­da. Na po­kre­ta­nje mod­ne li­ni­je od­lu­čio sam se, iz­me­đu os­ta­log, re­vol­ti­ran što broj­ni dru­gi bren­do­vi pos­to­je jed­nu do dvi­je go­di­ne, po­ku­pe no­vac i nes­ta­nu s mod­ne sce­ne”, po­jaš­nja­va Bre­čić.

Za­nim­lji­vo, po­čet­ni ka­pi­tal nije utro­šen is­klju­či­vo na re­gis­tri­ra­nje i os­ni­va­nje j.d.o.o., ka­ko bi se oče­ki­va­lo. Vi­še no po­hval­no, mla­di je di­zaj­ner veći dio sred­sta­va utro­šio na tra­že­nje do­volj­no kva­li­tet­nog ma­te­ri­ja­la od ko­jeg će iz­ra­đi­va­ti odje­ću. “Ini­ci­jal­na su sred­stva do­brim di­je­lom utro­še­na i na ogla­ša­va­nje pu­tem druš­tve­nih mre­ža te ana­li­zu tr­ži­šta. Ina­če je naj­vi­še tru­da ulo­že­no upra­vo u po­zi­ci­oni­ra­nje na tr­ži­štu ko­je je u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne za­si­će­no raz­nim no­vim bren­do­vi­ma. No­vac za otva­ra­nje j.d.o.o. sam pri­ku­pio sa­mos­tal­no, no u ci­je­loj su pri­či ve­li­ku pot­por­nu ulo­gu ima­li i ro­di­te­lji te pri­ja­te­lji”, nas­tav­lja Bre­čić.

Is­ti­če i da pro­ble­ma nije imao s bi­ro­kra­ci­jom, već men­ta­li­te­tom. Ov­dje va­lja spo­me­nu­ti i kri­ti­ku upu­će­nu or­ga­ni­za­to­ri­ma fes­ti­val­skih i sa­jam­skih do­ga­đa­nja ko­ja su ide­al­ne plat­for­me mla­dim iz­la­ga­či­ma i bu­du­ćim na­da­ma mod­ne sce­ne, ali ko­ja is­to­vre­me­no pred ma­nje tvrt­ke pos­tav­lja­ju pri­lič­no ne­pro­boj­ne financijske ba­ri­je­re. Su­dje­lo­va­nje na fes­ti­va­lu ili slič­noj ma­ni­fes­ta­ci­ji po­du­zet­ni­ci po­čet­ni- ci pla­ća­ju jed­na­ko kao ve­li­ke i eta­bli­ra­ne kom­pa­ni­je, ža­li se Bre­čić. Od pr­vog da­na su­ra­đu­je s tek­s­til­nom tvrt­kom Mar­kon­ci za ko­ju zbog nji­ho­ve pro­fe­si­onal­nos­ti i toč­nos­ti ima sa­mo ri­je­či hva­le. Uz Mar­kon­ci, u pro­izvod­ne je pro­ce­se uklju­če­na i stu­den­ti­ca ta­ko da se od Poc­ke­ta, uko­li­ko nas­ta­ve is­tim tem­pom, mo­že oče­ki­va­ti i dalj­nje an­ga­ži­ra­nje do­dat­ne rad­ne sna­ge. Ma­te­ri­ja­le od ko­jih iz­ra­đu­je odje­ću na­bav­lja u Hr­vat­skoj bez ob­zi­ra što im je ci­je­na sa­mim ti­me vi­ša. Za sa­da osim mu­ške i žen­ske u pla­nu ne­ma kre­ira­nje i dje­čje li­ni­je, no tu mogućnost nije sa­svim za­tvo­rio za bu­duć­nost. Naj­ve­ćim do­sa­daš­njim us­pje­hom sma­tra ve­li­ku paž­nju me­di­ja ko­ju je Poc­ket pri­vu­kao, dok ga naj­vi­še ipak ve­se­li kad sret­ne oso­bu ko­ja na se­bi ima Poc­ket ma­ji­cu. “Ne­ma bo­ljeg osje­ća­ja od to­ga. U ne­pu­nih go­di­nu da­na us­pio sam stvo­ri­ti ime, pre­poz­nat­lji­vost te op­će­ni­to do­bru sli­ku o bran­du. Pla­ni­ram se pro­ši­ri­ti i na ino­zem­na tr­ži­šta, no s od­lu­ka­ma ne že­lim sr­lja­ti. Za sa­da ci­ljam na Ma­đar­sku, Polj­sku i Slo­vač­ku”, za­klju­čio je Bre­čić.

Ma­te­ri­ja­le od ko­jih iz­ra­đu­je odje­ću na­bav­lja u Hr­vat­skoj bez ob­zi­ra što im je ci­je­na sa­mim ti­me vi­ša

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.