Ra­zvi­li apli­ka­ci­ju ko­ja stu­den­ti­ma omo­gu­ću­je da mo­bi­te­lom ‘ske­ni­ra­ju’ 3D kos­ti i ta­ko jed­nos­tav­ni­je uče o ljud­skom ske­le­tu

Sha­zam za kos­ti Na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Ri­je­ci pred­stav­ljen je Ana­toMRI, ino­va­ti­van pris­tup uče­nju ana­to­mi­je

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

Na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Ri­je­ci pred­stav­ljen je Ana­toMRI, ino­va­ti­van i pot­pu­no nov pris­tup i na­čin uče­nja iz ko­le­gi­ja ana­to­mi­je. Ri­ječ je o pot­pu­no no­voj teh­no­lo­gi­ji, toč­ni­je pri­mje­ne di­gi­ta­li­za­ci­je u si­ner­gi­ji s 3D ti­skom, u svr­hu no­vog na­či­na uče­nja ana­to­mi­je ske­le­ta. Ta­ko će stu­den­ti ri­ječ­kog Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta ana­to­mi­ju mo­ći uči­ti pu­tem naj­su­vre­me­ni­je teh­no­lo­gi­je, a za­hva­lju­ju­ći ovoj teh­no­lo­gi­ji do­la­zi do pro­mje­ne pa­ra­dig­me uče­nja ovog, za bu­du­će me­di­ci­na- re te­melj­nog i jed­nog od naj­kom­plek­s­ni­jih ko­le­gi­ja. “Na­ša je vi­zi­ja za­cr­ta­na u stra­te­gi­ji pre­ma ko­joj osu­vre­me­nju­je­mo nas­ta­vu i me­to­de uče­nja ka­ko bi na­šim stu­den­ti­ma mo­gli pru­ži­ti još kva­li­tet­ni­ju edu­ka­ci­ju i ujed­no ih po­du­či­ti pri­mje­ni zna­nja. Svi tre­ba­mo po­kre­nu­ti re­sur­se i ino­va­tiv­ni duh, če­mu u pri­log go­vo­ri i či­nje­ni­ca da ima­mo da­le­ko ma­nji broj pri­jav­lje­nih pa­te­na­ta ne­go što je to slu­čaj u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma i to mo­ra­mo po­če­ti mi­je­nja­ti. Pro­jekt Ana­toMRI nas­tao je u sklo­pu Cen­tra za bi­omo­de­li­ra­nje i ino­va­ci­je ko­ji po­kre­će­mo, upra­vo je na tra­gu to­ga te će stu­den­ti­ma na bo­lji i su­vre­me­ni­ji na­čin omo­gu­ći­ti uče­nje ana­to­mi­je.

Ovaj pro­izvod na­šeg zna­nja, ko­ji smo pa­ten­ti­ra­li u per­s­pek­ti­vi že­li­mo ko­mer­ci­ja­li­zi­ra­ti za po­tre­be os­ta­lih, a pr­vi smo u Hr­vat­skoj i ši­re ko­ji su na taj na­čin od­lu­či­li osu­vre­me­ni­ti me­to­de uče­nja ana­to­mi­je”, po­jas­nio je To­mis­lav Ru­ka­vi­na, de­kan Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci. Ovaj pro­jekt nas­tao je u su­rad­nji Dra­gi­ce Bo­bi­nac, pro­čel­ni­ce Za­vo­da za Ana­to­mi­ju Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci i Sve­na Ma­ri­či­ća, sa Za­vo­da za in­dus­trij­sko in­že­njer­stvo i ma­na­ge­ment Teh­nič­kog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci. Ka­ko tvr­di pro­fe­so­ri­ca Dra­gi­ce Bo­bi­nac hu­ma­ni ma­te­ri­ja­li ko­je stu­den­ti ko­ris­te u nas­ta­vi vr­lo su vri­jed­ni i ogra­ni­če­ni, a uz po­moć no­ve teh­no­lo­gi­je Ana­toMRI mo­ći će ko­ris­ti­ti re­pli­ke pra­vih ljud­skih kos­ti­ju, nas­ta­lih pu­tem 3D ti­ska ko­je će se on­da mo­ći um­no­ži­ti za po­tre­be ko­ri­šte­nja i uče­nja svih stu­de­na­ta.

PD

Pro­fe­so­ri­ca Dra­gi­ca Bo­bi­nac pre­zen­ti­ra­la je rad apli­ka­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.