Bez ICT-a teško do no­vih drvnih klastera

Ana­li­za Ra­ču­na­la Ve­ći­na drvnih po­du­ze­ća ma­log po­du­zet­niš­tva, sa­mos­tal­nih ili po­ve­za­nih u klas­te­re, skep­tič­na je i suz­dr­ža­na u po­gle­du ko­ri­šte­nja in­for­ma­tič­ke teh­no­lo­gi­je

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

In­for­ma­ti­za­ci­ja su­dje­lu­je u pro­ce­su re­in­dus­tri­ja­li­za­ci­je na­še dr­vo­pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je. Pred­met po­seb­nog in­te­re­sa je od­go­vor na pitanje ko­li­ko pri­mje­na in­for­ma­tič­ke teh­no­lo­gi­je i ko­mu­ni­ka­ci­ja pro­do­no­si iz­grad­nji glo­bal­ne odr­ži­ve kon­ku­rent­ske spo­sob­nos­ti ma­log po­du­zet­niš­tva u pro­izvod­nji na­mje­šta­ja i fi­nal­nih pro­izvo­da od dr­va?

Nije no­vost da je u ve­li­kom svi­je­tu bu­si­ne­ssa od kra­ja proš­log i po­čet­kom ovog sto­lje­ća go­le­ma po­dr­ška in­for­ma­tič­ke teh­no­lo­gi­je (ICT) u pos­lo­va­nju in­dus­trij­skih po­du­ze­ća. Od obr­ta i ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva do ve­li­kih po­du­ze­ća i kom­pa­ni­ja.

Ve­ći­na na­ših tzv. ve­li­kih tvor­ni­ca na­mje­šta­ja in­for­ma­ti­za­ci­ju već go­di­na­ma pre­poz­na­je kao te­melj­ni su­vre­me­ni ins­tru­ment uprav­lja­nja i kon­tro­le. Po­ka­za­telj ra­zvi­je­nos­ti po­du­ze­ća. Me­đu­tim, ve­ći­na po­du­ze­ća ma­log po­du­zet­niš­tva, sa­mos­tal­nih ili po­ve­za­nih u klas­te­re, skep­tič­na je i suz­dr­ža­na gle­de ko­ri­šte­nja tog da­nas ne­za­mje­nji­vog ins­tru­men­ta u iz­grad­nji kon­ku­rent­ske spo­sob­nos­ti po­du­ze­ća.

Su­dr­ža­no ko­ri­šte­nje in­for­ma­cij­skih sus­ta­va, po­red os­ta­lih ne­dos­ta­ta­ka, ima za po­s­lje­di­cu us­po­re­no or­ga­ni­zi­ra­nje no­vih lo­kal­nih drvnih klastera, na­ro­či­to onih u ko­ji­ma su čla­ni­ce pre­tež­no po­du­ze­ća mi­kro i ma­log po­du­zet­niš­tva (do 50 za­pos­le­ni­ka), a či­ji su pro­izvod­ni asor­ti­man raz­ne vr­ste na­mje­šta­ja, dr­ve­ni po­do­vi i dru­gi fi­nal­ni pro­izvo­di od dr­va.

Za­što je to ta­ko? Pro­izvod­na teh­no­lo­gi­ja, me­to­de, rad­ne ope­ra­ci­je i kom­bi­na­ci­je čim­be­ni­ka u pro­izvod­nji na­mje­šta­ja su slo­že­ne, a mo­gu bi­ti i vr­lo slo­že­ne (npr. u pro­izvod­nji ku­hinj­skog na­mje­šta­ja).

Do­sad, naj­bo­lje rje­še­nje su bi­la “ve­li­ka” in­dus­trij­ska po­du­ze­ća, tvor­ni­ce u ko­ji­ma je pro­izvod­ni pro­ces ver­ti­kal­no in­te­gri­ran. Od si­ro­vi­ne do is­po­ru­ke go­to­vog pro­izvo­da kup­ci­ma i kraj­njim po­tro­ša­či­ma. Sa­da ka­da zbog de­cen­tra­li­za­ci­je drvnih kom­bi­na­ta ima­mo u in­dus­trij­skoj struk­tu­ri 85% pro­izvod­nih po­du­ze­ća ma­log po­du­zet­niš­tva, pro­izvod­nja bi se tre­ba­la nas­to­ja­ti or­ga­ni­zi­ra­ti u lo­kal­ne drv­ne klas­te­re. U či­joj pro­izvod­nji, lo­kal­no kon­cen­tri­ra­noj, su­dje­lu­je veći broj neo­vis­nih ma­lo­gos­po­dar­skih po­du­ze­ća. Or­ga­ni­zi­ra­ti glo­bal­no kon­ku­rent­nu pro­izvod­nju u odre­đe­nom drv­nom klas­te­ru vr­lo je kom­plek­s­na za­da­ća. Po­dra­zu­mje­va mul­ti­dis­ci­pli­nar­ne ak­tiv­nos­ti.

Di­na­mi­zi­ra­nje pro­izvod­nje

Te­me­ljem na­ših i is­kus­ta­va kon­ku­ren­ci­je ne tre­ba sum­nja­ti da je pri­mje­na in­for­ma­tič­ke teh­no­lo­gi­je naj­bo­lje rje­še­nje za di­na­mi­zi­ra­nje fi­nal­ne pro­izvod­nje u drv­nim klas­te­ri­ma i/ili po­du­zet­nič­kim zo­na­ma Hr­vat­ske.

Broj­ne stu­di­je i prak­sa do­ka­zu­ju i po­ka­zu­ju da su in­for­ma­cij­ski sus­ta­vi zas­no­va­ni na ra­du ti­mo­va struč­nja­ka, na obrad­noj sna­zi su­vre­me­nih ra­ču­na­la i na pri­mje­ni so­fis­ti­ci­ra­nih sof­tve­ra od­lu­ču­ju­ći ins­tru­ment za br­zo ela­bo­ri­ra­nje in­for­ma­ci­ja i broj­nih po­da­ta­ka pu­tem ko­jih po­du­zet­nik i upra­va po­du­ze­ća mo­gu od­lu­či­va­ti na svim ra­zi­na­ma uprav­lja­nja. Iz­gra­đi­va­ti glo­bal­nu kon­ku­rent­nost, po­ve­ća­ti pro­duk­tiv­nost i pro­fit ne sa­mo po­je­di­nog po­du­ze­ća, već ta­ko­đer umre­že­ne pro­izvod­nje na­mje­šta­ja ma­lih po­du­zet­ni­ka u odre­đe­nom drv­nom klas­te­ru. Po­tre­ba je tra­ži­ti rje­še­nja u svim as­pek­ti­ma poslovanja. Nije vi­še vri­je­me, da se na taj put kre­ne “pje­ške”.

Ve­ći­na po­du­ze­ća već ko­ris­ti apli­ka­cij­ske sof­tve­re: elek­tro­nič­ku po­štu, web stra­ni­ce po­du­ze­ća, ra­ču­nal­nu iz­ra­du na­cr­ta (CAD), ra­ču­nal­no pot­po­mog­nu­tu pro­izvod­nju (CAM), di­gi­tal­nu mre­žu in­te­gri­ra­nih us­lu­ga (ISDN), in­tra­net po­du­ze­ća, in­ter­net­sko ban­kar­stvo i dru­ge. Nije sve­jed­no ko­ja ver­zi­ja ili ge­ne­ra­ci­ja sof­tve­ra se ko­ris­ti. Kao što nije sve­jed­no ka­ko po­je­di­no po­du­ze­će ure­đu­je i odr­ža­va svo­ju web stra­ni­cu. Raz­miš­lja li se o uklju­če­nju u elek­tro­nič­ku tr­go­vi­nu.

Po­du­zet­nik i me­na­dže­ment po­du­ze­ća teško će zna­ti “u ko­jim vo­da­ma plo­vi nji­hov brod” bez ko­ri­šte­nja svo­je­vr­s­nog i vr­lo spe­ci­fič­nog kom- pa­sa – in­for­ma­cij­skog sus­ta­va po­du­ze­ća. Apli­ka­cij­skih sof­tve­ra ko­ji su, iz­me­đu os­ta­log, pro­gra­mi­ra­ni za ana­li­zu stva­ra­nja do­da­ne vri­jed­nos­ti po mo­de­lu Por­te­ro­vog “lan­ca vri­jed­nos­ti”.

Is­to, u na­če­lu, vri­je­di za uprav­lja­nje i kon­tro­lu pro­izvod­nje u lo­kal­nim drv­nim klas­te­ri­ma. U ko­ji­ma su­dje­lu­je veći broj neo­vis­nih ma­lo­gos­po­dar­skih po­du­ze­ća ko­ja su me­đu­sob­no pros­tor­no dis­lo­ci­ra­na. Od ko­jih je sva­ko spe­ci­ja­li­zi­ra­no is­klju­či­vo za jed­nu/ dvi­je fa­ze ukup­nog teh­no­lo­škog pro­ce­sa de­cen­tra­li­zi­ra­ne pro­izvod­nje na­mje­šta­ja ili dru­gih po­lu­fi­nal­nih i fi­nal­nih pro­izvo­da.

Za­to je ne­iz­bje­žan i nu­žan pre­du­vjet za po­kre­ta­nje de­cen­tra­li­zi­ra­nog teh­no­lo­škog pro­ce­sa izrade na­mje­šta­ja ra­ču­nal­no po­ve­zi­va­nje u klas­ter­ski in­for­ma­cij­ski sus­tav tj. or­ga­ni­zi­ra­ti ra­ču­nal­no umre­ža­va­nje su­di­oni­ka u pro­izvod­nom pro­ce­su. Iskus­tvo nas uči da bez in­for­ma­cij­ske in­ter­gra­ci­je pro­izvo­đa­ča u klas­te­ru ne vri­je­di ući u po­du­zet­nič­ki po­du­hvat ko­ji pre­dvi­đa for­mi­ra­nje pro­izvod­ne li­ni­je ili mre­že či­ji će ko­na­čan pro­izvod bi­ti na­mje­štaj. Ima­ju­ći uvi­jek na umu ci­lje­ve i sce­na­ri­je po ko­ji­ma se u glo­bal­no kon­ku­rent­nom okru­že­nju is­pla­ti ula­zi­ti u po­sao.

Ra­ču­nal­na in­te­gra­ci­ja

U kva­li­tet­nim su­vre­me­nim in­for­ma­cij­skim sus­ta­vi­ma po­ve­za­ne su sve funk­ci­je poslovanja u je­dins­tven sof­tver ko­ji se pri­mje­nju­je u odre­đe­nom lo­kal­nom drv­nom klas­te­ru. Vr­lo slič­no, kao što su sve pos­lov­ne funk­ci­je in­for­ma­tič­ki po­ve­za­ne u ve­li­kom po­du­ze­ću, tvor­ni­ci na­mje­šta­ja. Sva­ki drv­ni klas­ter te­me­ljem vlas­ti­tih spe­ci­fič­n­nih po­tre­ba i ka­rak­te­ris­ti­ka iz­a­bra­ti će od­go­va­ra­ju­ći sof­tver. Sus­tav ra­ču­nal­no in­te­gri­ra­nog, a pro­izvod­no de­cen­tra­li­zi­ra­nog teh­no­lo­škog pro­ce­sa.

U ve­ći­ni slu­ča­ja ri­ječ je o no­vim in­for­ma­cij­skim sus­ta­vi­ma za sva po­du­ze­ća, pa i za po­du­ze­ća ma­log po­du­zet­niš­tva i nji­ho­ve aglo­me­ra­ci­je. Pred­stav­lja­ju no­vu vri­jed­nos­ti za una­p­rje­đe­nje po­je­di­nač­nih i za­jed­nič­kih ka­ko teh­no­lo­ških ta­ko i pos­lov­nih pro­ce­sa. Dru­gim ri­je­či­ma, nji­ho­vom pri­mje­nom otva­ra­ju se ši­ro­ke mo­guć­nos­ti za po­je­di­ne faz­no spe­ci­ja­li­zi­ra­ne ma­le pro­izvo­đa­če su­di­oni­ke u pro­ce­su pro­izvod­nje. Ko­ji su ka­ri­ke u teh­no­lo­škom i pos­lov­nom lan­cu. Ra­zu­mi­je se, pri­mje­na je pri­li­ka da ma­li pro­izvo­đa­či iz­gra­đu­ju vlas­ti­tu kon­ku­rent­sku spo­sob­nost, a ujed­no da vr­lo ak­tiv­no i am­bi­ci­oz­no su­dje­lu­ju u pro­izvod­nji fi­nal­nog pro­izvo­da na­mje­šta­ja ko­ji će bi­ti kon­ku­ren­tan na glo­bal­nom tr­ži­štu ši­ro­ke po­troš­nje. O iz­bo­ru uvi­jek od­lu­ču­je ko­ris­nik.

Kao pri­mjer vi­še­go­diš­nje us­pješ­ne pri­mje­ne u in­dus­trij­skoj prak­si opi­su­ju se raz­ne va­ri­jan­te (ima četiri sce­na­ri­ja) pro­gra­ma SCRP (Sup­ply Cha­in Re­so­ur­ce Pla­ning) ko­jim se pro­gra­mi­ra­ju re­sur­si do­bav­nog i pro­izvod­no­ga lan­ca na ra­zi­ni lo­kal­nog drv­nog klastera. Od pro­gra­mi­ra­nja pro­izvod­nje (rad­nog na­lo­ga) po ku­po­pro­daj­nom ugo­vo­ru. Ri­ječ je o pro­gra­mu ko­ji po­dr­ža­va in­te­gral­nu op­ti­mi­za­ci­ju svih fa­za ne sa­mo pro­izvod­nog već i pos­lov­nog pro­ce­sa. Ci­je­lom du­ži­nom lan­ca do­ba­ve i pro­izvod­nje. Od na­bav­ke si­ro­vi­na do is­po­ru­ke go­to­vih pro­izvo­da kup­ci­ma/kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma.

Bo­ga­ta po­nu­da sof­tve­ra

Ov­dje se ne pre­fe­ri­ra ni­je­dan sof­tver. Po­nu­da sof­tver­skih ku­ća je bo­ga­ta. Ključ­no je pri­hva­ti­ti či­nje­ni­cu, da je in­for­ma­cij­ski sus­tav pret­pos­tav­ka da se mo­že kon­ku­rent­no uprav­lja­ti i kon­tro­li­ra­ti de­cen­tra­li­zi­ra­ni teh­no­lo­ški pro­ces izrade fi­nal­nih pro­izvo­da u ko­jem su­dje­lu­je veći broj neo­vis­nih ma­lo­gos­po­dar­skih po­du­ze­ća faz­no spe­ci­ja­li­zi­ra­nih. Uz po­dr­šku sof­tve­ra po­di­že se vri­jed­nost od­lu­ka gle­de pro­jek­ti­ra­nja pro­izvo­da­di­zaj­na, pos­lov­nih pro­ce­sa, pro­izvod­ne teh­no­lo­gi­je, tr­ži­šta, pro­da­je, iz­vo­za, dis­tri­bu­ci­je fi­nal­nih pro­izvo­da itd. Iz­grad­nja kon­ku­rent­ske spo­so­bos­ti po­je­di­nog po­du­ze­ća, a is­to kao sus­ta­va odre­đe­nog drv­nog klastera ovi­si o to­me kak­vo je uprav­lja­nje lan­cem vri­jed­nos­ti pro­izvod­nje u klas­te­ru u od­no­su na lan­ce vri­jed­nos­ti kon­ku­re­na­ta.

In­for­ma­tič­ka teh­no­lo­gi­ja nije sa­mo po se­bi mo­tor ko­ji osi­gu­ra­va kon­ku­rent­nost ka­ko po­du­ze­ća ta­ko ni klas­ter­ske or­ga­ni­za­ci­je. Ona je pot­po­ra oda­bi­ru i pro­ved­bi iz­a­bra­ne stra­te­gi­je. Ne pos­to­je “re­cep­ti” ko­ji vri­je­de za sve, ko­ji jam­če svi­ma us­pjeh.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.