EU PR­VA

PO FINANCIJSKOJ UKLJUČENOSTI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ve­li­ka ve­ći­na Eu­rop­lja­na, čak njih 83 pos­to, vje­ru­je da su mu­škar­ci os­tva­ri­li veći stu­panj di­gi­tal­ne i financijske uključenosti u od­no­su na žen­sku po­pu­la­ci­ju, ot­kri­va is­tra­ži­va­nje tvrt­ke Mas­terCard® o per­cep­ci­ji uključenosti Eu­rop­lja­na u ko­je­mu je su­dje­lo­vao 10.021 po­tro­šač na 10 tr­ži­šta. Is­to­dob­no, 88% is­pi­ta­ni­ka ka­že da pos­to­je jed­na­ke mo­guć­nos­ti pris­tu­pu fi­nan­cij­skim i di­gi­tal­nim pro­izvo­di­ma neo­vis­no o spo­lu, a 78% ne sla­že se s tvrd­njom da je u Eu­ro­pi pri­sut­na naj­vi­ša ra­zi­na financijske uključenosti u svi­je­tu. Go­to­vo sva­ki dru­gi is­pi­ta­nik (49%) vje­ru­je da pos­to­ji vi­sok stu­panj financijske uključenosti u nji­ho­voj dr­ža­vi, a sa­mo če­t­vr­ti­na Eu­rop­lja­na (24%) vje­ru­je da je nji­ho­va re­gi­ja di­gi­tal­no naj­vi­še uklju­če­na re­gi­ja u svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.