U trav­nju za­pos­le­nost ras­la pr­vi mje­sec ove go­di­ne

Ko­men­tar HGK Idu bo­lji tren­do­vi, ali smo i da­lje pri dnu ljes­tvi­ce EU pre­ma svim po­ka­za­te­lji­ma tr­ži­šta ra­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U trav­nju su bi­le za­pos­le­ne 1.351.192 oso­be, što je 17,2 ti­su­će oso­ba vi­še ne­go mje­sec da­na ra­ni­je. To je pr­vi ovo­go­diš­nji rast za­pos­le­nos­ti, ia­ko su us­krš­nji blag­da­ni bi­li ra­ni­je. U naj­no­vi­jem ko­men­ta­ru HGK sto­ji da pod utje­ca­jem za­poš­lja­va­nja u tu­riz­mu i po­ve­za­nim dje­lat­nos­ti­ma, za­pos­le­nost naj­češ­će po­či­nje ras­ti u ve­lja­či ili ožuj­ku. Raz­log se­zon­skom kaš­nje­nju ras­ta za­pos­le­nos­ti, ka­žu u HGK, jest kaš­nje­nje ras­ta za­pos­le­nos­ti kod prav­nih oso­ba. Kod obrt­ni­ka za­pos­le­nost je po­če­la ras­ti u ve­lja­či te se u po­s­ljed­nja tri mje­se­ca po­ve­ća­la za 9,3 ti­su­će. U us­po­red­bi s lanj­skim trav­njem, u ove je go­di­ne re­gis­tri­ra­no 14,8 ti­su­ća ma­nje za­pos­le­nih. “Ia­ko oče­ku­je­mo po­volj­ni­je ra­zi­ne za­pos­le­nos­ti i ne­za­pos­le­nos­ti u od­no­su na proš­lu go­di­nu, Hr­vat­ska će zbog kaš­nje­nja u opo­rav­ku tr­ži­šta ra­da os­ta­ti pri dnu ljes­tvi­ce EU pre­ma svim po­ka­za­te­lji­ma tr­ži­šta ra­da“, ka­že Zvo­ni­mir Sa­vić, di­rek­tor sek­to­ra za eko­nom­ske ana­li­ze u HGK.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.