SUD­BI­NA KARAMARKOVIH TVRT­KI - OD RASKOLA S MESIĆEM DO PREIMENOVANJA I PRE­UZI­MA­NJA NEKADAŠNJEG SO­BO­LI­JA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

OD MAL­NA­RA DO NETRAGA

Ka­ra­mar­ko iz­la­zi iz dr­žav­nog apa­ra­ta, s ne­ko­li­ko su­rad­ni­ka pos­ta­je udjel­ni­čar tvrt­ke So­bo­li, ko­ju je pret­hod­no os­no­vao Želj­ko Mal­nar

NA­TRAG U SLUŽ­BU

Na­kon dvi­je go­di­ne vra­ća se u dr­žav­nu služ­bu, pos­ta­je šef Pro­tu­oba­vje­štaj­ne agen­ci­je (POA) i pri­tom tvr­di da je pro­dao svo­je udje­le u So­bo­li­ju dru­gim suv­las­ni­ci­ma

LO­ŠA RE­PU­TA­CI­JA

Tvrt­ka So­bo­li je pre­ime­no­va­na u Cen­tar za in­for­ma­ti­ku i pos­lov­no sa­vje­to­va­nje

KO­NAČ­NO PRIPAJANJE

Cen­tar za in­for­ma­ti­ku i pos­lov­no sa­vje­to­va­nje pri­po­jen Cen­tru za pro­met­na i teh­nič­ka vje­šta­če­nja i eks­per­ti­ze, nje­ga pre­uzi­ma CVH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.