Že­le do­ma­će do­bav­lja­če

McDo­nald’s

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­gla­sak

na lo­kal­ne na­mir­ni­ce i do­bav­lja­če, tran­s­pa­rent­nost pre­ma po­tro­ša­či­ma o po­dri­je­tlu, slje­di­vos­ti na­mir­ni­ca, nu­tri­tiv­nim vri­jed­nos­ti­ma i aler­ge­ni­ma, uvr­šte­nje i sa­la­ta i jo­gur­ta na me­ni­je ne­ki su od no­vih vje­tro­va ko­ji pu­šu i u McDo­nald’su, ko­ji ove go­di­ne obi­lje­ža­va 20 go­di­na u Hr­vat­skoj. Uz po­vr­će Fra­ga­ri­je, mli­ječ­ne pro­izvo­de Du­ka­ta, ja­ja Per­fe, Ja­nu i Jam­ni­cu Agro­ko­ra, od­ne­dav­no se nu­de i Kra­še­ve slas­ti­ce u poz­na­tim McDo­nald’so­vim bren­do­vi­ma sla­do­le­da. “Htje­li bi­smo ima­ti još vi­še lo­kal­nih do­bav­lja­ča jer smo i mi lo­kal­na tvrt­ka ko­ja ge­ne­ri­ra lo­kal­nu eko­no­mi­ju. I kup­ci tra­že lo­kal­no, no od kva­li­te­te ne od­stu­pa­mo”, po­ru­ču­ju iz McDo­nald’sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.