Kva­li­fi­ka­ci­je za Zlat­ni će­vap

5. Pr­vens­tvo Hr­vat­ske u ro­šti­lja­nju

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

Jas­tre­bar­sko je ove su­bo­te pr­vi put ugos­ti­lo kva­li­fi­ka­ci­je za Zlat­ni će­vap. Osim što su bo­dri­li svo­je i pra­ti­li na­pe­to na­tje­ca­nje, po­sje­ti­te­lji su se mo­gli oku­ša­ti u na­grad­nim igra­ma, ali uži­va­ti u kon­cer­tu Op­će opas­nos­ti. 5. Pr­vens­tvo Hr­vat­ske u ro­šti­lja­nju uz PIK Vr­bo­vec or­ga­ni­zi­ra­li su 24sa­ta te part­ne­ri Da­cia, Kar­lo­vač­ko, Per­me­tal, Ki­sko, Jam­ni­ca, Vi­na Be­lje, Zvi­jez­da, Pre­si­dent, Ko­tanyi, Fri­drih, Or’le, Iskon, De­li­ma­no, Gril­lo­za i Ku­li­nar­ski stu­dio Maj­stor ku­har. Bor­ba za Zlat­ni će­vap nas­tav­lja se u ne­dje­lju na Ja­ru­nu, a fi­na­le sli­je­di 18. lip­nja na Bun­de­ku. Eki­pa Ma­ti­ce umi­rov­lje­ni­ka iz Ja­ske sla­vi­la je ju­čer, a sli­je­di­le su je eki­pe Brak je mrak, Ho­ok...

MAR­KO PRPIĆ/PIXSELL

Bor­ba se nas­tav­lja na Ja­ru­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.