Bes­plat­ne edu­ka­ci­je za ma­le po­du­zet­ni­ke

Se­mi­na­ri Struč­nja­ci odr­ža­li niz pre­da­va­nja

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

Na

edu­ka­ci­ja­ma u sklo­pu Pos­lov­nog uz­le­ta po­du­zet­ni­ci Jas­tre­bar­skog ima­li su pri­li­ku bes­plat­no se edu­ci­ra­ti o ban­kar­skim pro­izvo­di­ma, ogla­ša­va­nju na Fa­ce­bo­oku i Go­ogleu i clo­ud us­lu­ga­ma. Ta­ko­đer, na­uči­li su raz­li­ku iz­me­đu mar­ke­tin­ga i pro­da­je te za­što go­vor ti­je­la uvi­jek ka­že is­ti­nu u pro­da­ji.

Na pre­da­va­nju Gdje mi je nes­tao novac i ka­ko ga opet stvo­ri­ti na kon­kret­nim pri­mje­ri­ma pred­stav­lje­ni su ban­kar­ski pro­izvo­di te je po­du­zet­ni­ci­ma objaš­nje­no ka­ko pre­poz­na­ti ka­da su im ti pro­izvo­di po­treb­ni u pos­lo­va­nju.

Bu­du­ći da se ne­ver­bal­no po­na­ša­nje ko­ris­ti za iz­ra­ža­va­nje emo­ci­ja, po­ka­zi­va­nje sta­vo­va, odra­ža­va­nje oso­bi­na lič­nos­ti i po­ti­ca­nje ili mi­je­nja­nje ver­bal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je neo­pi­si­vo ga je važ­no ko­ris­ti­ti i u pro­da­ji. Is­tra­ži­va­nja upo­zo­ra­va­ju na važ­nost ne­ver­bal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je slu­ša­telj pam­ti sve­ga de­set pos­to onog što se go­vo­ri, 40 pos­to ka­ko se go­vo­ri, a 50 pos­to se od­no­si na do­jam ko­ji os­tav­lja go­vor­nik.

M. P./PIX

Kar­lo Stoj­če­vić iz Red­po­in­ta i Kre­ši­mir Ju­sup iz HT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.