NI­KO­LA TES­LA ULAZI U

AERODROM BANJA LU­KA?

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Be­ograd­ski aerodrom Ni­ko­la Tes­la raz­ma­tra ula­ga­nje u in­fras­truk­tu­ru Aero­dro­ma Banja Lu­ka, ko­ji bi mo­gao pos­ta­ti re­gi­onal­na des­ti­na­ci­ja za ni­sko­ta­rif­ne zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je, po­t­vr­đe­no je Ne­za­vis­nim no­vi­na­ma. To bi mo­gla bi­ti naj­važ­ni­ja stav­ka bu­du­ćeg stra­te­škog part­ner­stva dva aero­dro­ma, o če­mu ko­nač­nu ri­ječ tre­ba­ju da­ti vla­de RS-a i Sr­bi­je. Do­go­vo­re­no je da čel­ni­ci dva aero­dro­ma, s re­sor­nim mi­nis­tar­stvi­ma, pri­pre­me pro­jekt re­ali­za­ci­je stra­te­škog part­ner­stva i ra­zvo­ja zrač­nog pro­me­ta. Još se ne zna ho­će li to ula­ga­nje zna­či­ti i da će Ni­ko­la Tes­la do­bi­ti vlas­nič­ki udio u Ae­ro­dro­mu Banja lu­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.