LITVANCI ZA 11. MIL. EURA

KU­PI­LI DOK U BIJELOJ

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ste­čaj­ni upra­vi­telj Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la Žar­ko Os­to­jić ovje­rio je ugo­vor o pro­da­ji di­je­la imo­vi­ne tzv. ve­li­kog do­ka kom­pa­ni­ji iz Li­tve, AB Va­ka­ru La­ivu Ga­mik­la, ko­ju zas­tu­pa agen­ci­ja Aba­ko iz Ba­ra. Litvanci će ve­li­ki dok u cr­no­gor­skom bro­do­gra­di­li­štu pla­ti­ti 11 mi­li­ju­na eura, na­kon če­ga se bi­ti is­pla­će­ni vje­rov­ni­ci. Ste­čaj u Ja­dran­sko bro­do­gra­di­li­šte Bi­je­la uve­den je na zah­tjev Po­rez­ne upra­ve u sr­p­nju proš­le go­di­ne zbog du­ga od oko šest mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.