MERKUR ZATVARA

POSLJEDNJU TRGOVINU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ska kom­pa­ni­ja Merkur pres­ta­je s ra­dom u Sr­bi­ji 1. sr­p­nja, ka­da će bi­ti uga­še­na i po­s­ljed­nja ma­lo­pro­da­ja tog tr­go­vač­kog lan­ca, u Be­ogra­du na Be­ža­nij­skoj ko­si, jav­lja Blic. Kra­jem proš­le go­di­ne za­tvo­ren je i Merkur u No­vom Sa­du. Ne­ka­da jed­na od naj­ja­čih i naj­br­že ras­tu­ćih kom­pa­ni­ja u Slo­ve­ni­ji u Sr­bi­ji je ra­ni­je za­poš­lja­va­la ukup­no 500 oso­ba. Iz­vor Bli­ca ka­že da je Merkur u Sr­bi­ji do­bio no­vog vlas­ni­ka, no­vo­sad­sku tvrt­ku ko­ja se ba­vi lo­gis­ti­kom, i da je ga­še­nje ma­lo­pro­da­je i uki­da­nje svih rad­nih mjes­ta nji­ho­va od­lu­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.