BiH će bro­do­vi­ma iz­vo­zi­ti me­so u Egi­pat i Li­bi­ju

Pri­li­ka Ne­ko­li­ko ve­li­kih sto­ča­ra iz BiH za­jed­no pri­pre­ma­ju dos­ta­vu go­ve­di­ne mo­rem po ci­je­ni od 4,5 KM po ki­lo­gra­mu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za BiH se otva­ra­ju no­va tr­ži­šte za pla­sman me­sa, ko­ja će za raz­li­ku od aran­žma­na s Tur­skom, ko­ji je nas­tav­ljen kra­jem proš­log tjed­na, uz po­oš­tre­nu kon­tro­lu po­ri­jek­la me­sa, do­ni­je­ti bo­lje uvje­te za do­ma­će uz­ga­ji­va­če, pi­še Dnev­ni list po­zi­va­ju­ći se na do­bro upu­će­ne iz­vo­re. Ri­ječ je o tr­ži­šti­ma Egip­ta i Li­bi­je na ko­ja su BiH uz­ga­ji­va­či već iz­vo­zi­li ži­vu sto­ku.

Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma Dnev­nog lis­ta, ne­ko­li­ko ve­li­kih BiH sto­ča­ra udru­žu­je se i pri­pre­ma iz­voz bro­dom, što bi mo­gla bi­ti ve­li­ka pri­li­ka i za mno­ge ma­le uz­ga­ji­va­če. Na­ime, da se na­pu­ni brod po­treb­no je iz­me­đu tri i pet ti­su­ća bi­ko­va, a do­go­vo­re­no je ci­je­na od 4,5 KM po ki­lo­gra­mu me­sa.

Pri­li­kom pla­sma­na me­sa u Tur­sku ci­je­na je iz­no­si­la iz­vr­s­nih 4,54,7 KM po ki­lo­gra­mu, ali je na­kon po­gor­ša­nja od­no­sa s Tur­skom, ugo­vo­ren po ni­žoj ci­je­ni.

PD

Na­kon Tur­ske, me­so iz BiH osva­ja no­va tr­ži­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.