NI­ŠTA OD ZAJAMČENOG

MINIMALNOG DOHOTKA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Švi­car­ci su ju­čer na re­fe­ren­du­mu ve­li­kom ve­ći­nom gla­so­va od­ba­ci­li pri­jed­log uvo­đe­nja zajamčenog minimalnog dohotka za sve gra­đa­ne te bo­ga­te dr­ža­ve, po­ka­za­le su pro­jek­ci­je re­zul­ta­ta gla­so­va­nja agen­ci­je GFS po­ka­zu­ju da Ta­ko je 78 pos­to bi­ra­ča od­ba­ci­lo ini­ci­ja­ti­vu vlas­ni­ka ka­fi­ća iz Ba­se­la Da­ni­ela Ha­eni­ja i nje­go­vih pris­ta­ša. Po­bor­ni­ci ini­ci­ja­ti­ve is­ti­ca­li su da bi uvo­đe­nje minimalnog mje­seč­nog dohotka od 2500 švi­car­skih fra­na­ka po oso­bi i 625 fra­na­ka po dje­te­tu mla­đem od 18 go­di­na pri­do­ni­je­lo za­šti­ti ljud­skog dos­to­jans­tva i una­pri­je­di­lo jav­ne us­lu­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.