DI­MON: BREXIT BI NAS PRISILIO NA OTKAZE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pd

Na­pus­ti li Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja Eu­rop­sku uni­ju mo­žda će­mo mo­ra­ti bi­ti pri­si­lje­ni na ot­pu­šta­nja na nje­zi­nom tr­ži­štu. Upo­zo­re­nje je to čel­ni­ka ame­rič­ke ban­ke JPMor­gan Cha­se & Co. Ja­mi­ea Di­mo­na uoči sko­rog re­fe­ren­du­ma o “Brexi­tu”. “Do­go­di li se to, mo­žda ne­će­mo ima­ti dru­gog iz­bo­ra ne­go re­or­ga­ni­zi­ra­ti naš pos­lov­ni mo­del u toj zem­lji”, re­kao je Di­amon. Po­jas­nio je da bi ta­kav ras­plet re­zul­ti­rao du­go­roč­nim eko­nom­skim ne­si­gur­nos­ti­ma za Ve­li­ku bri­ta­ni­ju i ci­je­lu EU. Ina­če, ova ame­rič­ka ban­ka u V. Bri­ta­ni­ji ima oko 16.000 za­pos­le­ni­ka na šest lo­ka­ci­ja.

REUTERS

Čel­nik JPMor­ga­na Ja­mie Di­mon

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.