U BANCI SANTANDER

PO­LI­CIJ­SKA RACIJA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pd

Špa­njol­ska policija upa­la je u pe­tak sje­di­šte ban­ke Santander u sklo­pu is­tra­ge o pra­nju nov­ca ko­ju je po­tak­nu­lo cu­re­nje po­rez­nih po­da­ta­ka iz švi­car­ske po­druž­ni­ce HSBC ban­ke. Policija je u Ma­dri­du tra­ži­la do­ku­men­te po­ve­za­ne s broj­nim ra­ču­ni­ma. Is­tra­ga je po­ve­za­na s iz­bje­ga­va­njem pla­ća­nja po­re­za, ali za­sad ni­je poz­na­to o ko­li­ko je nov­ca ri­ječ.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.