Wi­ener i Er­ste za­jed­no kre­ira­li no­vi pro­izvod

Osi­gu­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­li­com olak­ša­ti ot­kaz, bo­les­ti Za­greb Wi­ener osi­gu­ra­nje i Er­ste ban­ka po­nu­di­li su tr­ži­štu Stan­dard Pro­tect po­li­cu osi­gu­ra­nja, na­mi­je­nje­nu za­šti­ti od pa­da ži­vot­nog stan­dar­da u slu­ča­ju ot­ka­za, du­ljeg bo­lo­va­nja ili smr­ti zbog ne­sret­nog slu­ča­ja. Po­li­ca ima tri op­ci­je, mo­del A na­mi­je­njen svim osi­gu­ra­ni­ci­ma, mo­del B s pri­ma­nji­ma iz­nad 3500 ku­na, a mo­del C iz­nad 8000 ku­na. Po­li­ce se mo­gu ugo­vo­ri­ti uz mje­seč­nu pre­mi­ju od 11 do 88 ku­na. Mje­seč­ne nak­na­de za slu­čaj bo­lo­va­nja su od 750 do 3000 ku­na, kod ot­ka­za od 750 do 2000 ku­na, ovis­no o ugo­vo­re­nom mo­de­lu osi­gu­ra­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.