Chi­ava­lo­no­vo mas­li­no­vo ulje osva­ja ame­rič­ko tr­ži­šte

Pre­ko ve­li­ke ba­re Is­tar­ski OPG ugo­vo­rio dis­tri­bu­ci­ju u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

re­gi­ja svi­je­ta. Dru­sko­vich ve­li­ka oče­ki­va­nja ima i s ob­zi­rom na to da su krč­ko mas­li­no­vo ulje i is­tar­sko ek­s­tra dje­vi­čan­sko mas­li­no­vo ulje na ko­rak od do­bi­va­nja za­šti­će­ne oz­na­ke iz­vor­nos­ti Europ­ske uni­je.

“Zbog tvrt­ki kao što je Chi­ava­lon po­no­sim se svo­jim hr­vat­skih po­dri­je­tlom. Mas­li­no­vo ulje iz Hr­vat­ske pos­tat će ve­li­ki hit u SAD-u, gdje je po­traž­nja za mas­li­no­vim uljem vr­lo ve­li­ka. Ka­ko mu po­pu­lar­nost stal­no ras­te, oče­ku­je­mo da će ras­ti i po­traž­nja, pa smo bu­du­ćim kup­ci­ma otvo­ri­li mo­guć­nost da ulje s OPGa Chi­ava­li­on pro­da­je­mo i pu­tem in­ter­ne­ta,” iz­no­si Dru­sko­vich.

D. M./PIX

San­di Chi­ava­lon nas­tav­lja us­pješ­no tra­si­ra­ti iz­voz­ne ka­na­le za svoj mas­li­nar­ski asor­ti­man

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.