U svib­nju pro­da­ja auta po­ras­la 21,8%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U svib­nju je pro­da­no 6090 no­vih put­nič­kih vo­zi­la, što je 21,8 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom mje­se­cu, dok je u pr­vih pet mje­se­ci ukup­no pro­da­no 20.143 vo­zi­la, od­nos­no 19,5 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci Pro­mo­ci­je plus. Ti­je­kom svib­nja naj­vi­še je pro­da­no Re­na­ul­to­vih vo­zi­la, njih 865, a sli­je­de Vol­k­swa­gen ( VW) sa 793 vo­zi­la i Opel sa 633 pro­da­na vo­zi­la. Naj­pro­da­va­ni­ji mo­del bio je Re­na­ult Clio (548 pro­da­nih vo­zi­la), a sli­je­de Ford Fo­cus (338) te Opel As­tra (263). Na če­t­vr­tom je mjes­tu VW Golf, s 262 pro­da­na pri­mjer­ka. U pet mje­se­ci VW Gru­pa pro­da­la je 2793 no­va vo­zi­la, dru­gi je Opel (1995), a tre­ći je Re­na­ult (1784).

U pet mje­se­ci pro­da­no 1038 Gol­fo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.