ZA KUPCE FIATOVIH VO­ZI­LA

UKIDAJU SE SUBVENCIJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Za ma­nje od mje­sec da­na kup­ci Fiatovih auto­mo­bi­la u Sr­bi­ji ne­će vi­še do­bi­va­ti subvencije za re­cik­la­žu svo­jih po­lov­nih vo­zi­la. Sr­bi­ja će ta­ko pos­ta­ti je­di­na zem­lja u re­gi­ji u ko­joj ne­će bi­ti eko­lo­ških su­bven­ci­ja za re­cik­la­žu auto­mo­bi­la. Po­ti­ca­je ko­je da­ju dr­ža­ve EU za kup­nju elek­trič­nih ili hi­brid­nih vo­zi­la kre­ću se od 4 do 35.000 eura. Vo­za­či ko­ji že­le svo­ja sta­ra vo­zi­la si­gur­no uni­šti i ku­pi­ti no­vo, ta­ko­đer uži­va­ju do­na­ci­je od dvi­je do pet ti­su­ća evra. U Sr­bi­ji će je­di­na eko­lo­ška su­bven­ci­ja bi­ti uki­nu­ta kra­jem ovog mje­se­ca, ta­ko da svi ko­ji že­le re­cik­li­ra­ti svo­ja vo­zi­la i ku­pi­ti Fi­at mo­gu to ura­di­ti do 1. sr­p­nja. Na taj na­čin pro­da­no je ne­ko­li­ko sto­ti­na auto­mo­bi­la s po­pus­tom ko­ji se iz­no­sio i do 2500 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.