Sr­bi­ji vi­še od 300 mil. €

EBRD ula­že u re­gi­ju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Eu­rop­ska

ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) pla­ni­ra ove go­di­ne u re­gi­ju za­pad­nog Bal­ka­na ulo­ži­ti vi­še od mi­li­jar­du eura, a od tog nov­ca Sr­bi­ji je na­mi­je­ni­la tre­ći­nu, iz­ja­vio je šef ure­da EBRDa u Sr­bi­ji Da­ni­el Berg. Uo­či iz­bo­ra no­ve srpske vla­de, za ko­ju man­da­tar Alek­san­dar Vu­čić ovog tjed­na po­či­nje kon­zul­ta­ci­je, Berg je za RTS re­kao da EBRD od te vla­de “oče­ku­je us­traj­nost u pro­vo­đe­nju re­for­mi ka­ko bi se po­bolj­ša­li uvje­ti za ula­ga­nja i pri­vuk­li inves­ti­to­ri”. Berg je na­gla­sio da se ta ban­ka, osim za ma­la i sred­nja po­du­ze­ća, za­ni­ma i za pri­va­ti­za­ci­ju ve­li­kih sus­ta­va, po­put Te­le­ko­ma Sr­bi­ja ili zrač­ne lu­ke Ni­ko­la Tes­la.

“To su dva od mo­gu­ćih pro­je­ka­ta na ko­ji­ma ra­di­mo. Ima­mo i ve­li­ke stra­ne inves­ti­ci­je i na­da­mo se da će do­ći u Sr­bi­ju”, re­kao je Berg, do­da­ju­ći ka­ko Vu­či­će­va vla­da “ima pred so­bom te­ške od­lu­ke o pri­va­ti­za­ci­ji i stva­ra­nja atrak­tiv­ni­je kli­me za inves­ti­ci­je”.

PD

Da­ni­el Berg, EBRD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.