ŠEFU BURBERRYA PLAĆA

Bez bo­nu­sa SMA­NJE­NA 75 POS­TO ////

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Iz­vr­š­ni di­rek­tor i glav­ni di­zaj­ner bri­tan­ske mod­ne ku­će Bur­ber­ry, Chris­top­her Ba­iley, do­bio je sma­nje­nje pla­će za 75 pos­to jer ni­je os­tva­rio pro­daj­ne ci­lje­ve. Ka­ko na­vo­di bri­tan­ski ti­sak, Ba­iley će ove go­di­ne ukup­no do­bi­ti 1,9 mi­li­ju­na fun­ti dok mu je go­di­nu ra­ni­je na ra­čun sje­lo 7,5 mi­li­ju­na fun­ti. Nje­go­va os­nov­na plaća od 1,1 mi­li­jun fun­ti ne­će se sma­nji­ti, ali ne­će do­bi­ti bo­nus. Bez na­gra­de je os­ta­la i glav­na fi­nan­cij­ska di­rek­to­ri­ca Ca­rol Fa­irwe­at­her te glav­ni ope­ra­tiv­ni di­rek­tor John Smith, na­vo­de me­di­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.