Sni­že­ne ci­je­ne naf­te za Eu­ro­pu

Ski­nu­te ru­ka­vi­ce Sa­udij­ska Ara­bi­ja kre­nu­la u to­tal­ni cje­nov­ni rat s Ira­nom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sa­udij­ska Ara­bi­ja sni­zi­la je ci­je­ne naf­te za europ­ske kupce do­dat­no na­gla­siv­ši “cje­nov­ni rast” s Ira­nom. Pre­ma pi­sa­nju Wall Stre­et Jo­ur­na­la, dr­žav­na kom­pa­ni­ja Aram­co upu­ti­la je oba­vi­jest u ko­jem iz­vje­šta­va da je za sje­ver­no­europ­ske kupce ci­je­na is­po­ru­ka u sr­p­nju sni­že­na za 35 cen­ti po ba­re­lu, a za me­di­te­ran­sko tr­ži­šte za 10 cen­ti.

Ana­li­ti­ča­ri is­ti­ču ka­ko je sni­že­nje po­ma­lo iz­ne­na­đu­ju­će s ob­zi­rom na uobi­ča­je­ni rast po­traž­nje u dru­gom di­je- lu go­di­ne po okon­ča­nju go­diš­njeg re­mon­ta u ve­ći­ni ra­fi­ne­ri­ja. No, sa­udij­ski po­tez ot­kri­va ka­ko dvi­je naj­moć­ni­je čla­ni­ce Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) - Sa­udij­ska Ara­bi­ja i Iran - na­kon proš­lo­tjed­nog ne­us­pje­log do­go­vo­ra o pla­fo­nu pro­izvod­nje kre­ću u pro­izvod­nju po vlas­ti­toj vo­lji. Sa­udij­ci ovi­me že­le i po­tis­nu­ti Iran­ce s europ­skog tr­ži­šta na­kon uki­da­nja sank­ci­ja u ve­lja­či. Iran u Eu­ro­pu ša­lje 400.000 ba­re­la dnev­no, dvos­tru­ko ma­nje od Sa­udi­ja­ca.

RE­UTERS

Sa­udij­ska naf­ta jef­ti­ni­ja od 10 do 35 cen­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.