Ar­ce­lorMit­tal iz­u­mio 30 pos­to čvr­š­ći ‘su­per­če­lik’

Ma­nje, a bolje No­va le­gu­ra sma­njit će ma­su vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Lon­don Vo­de­ći svjet­ski pro­izvo­đač če­li­ka Ar­ce­lorMit­tal usko­ro će pred­sta­vi­ti ino­va­ci­ju ko­ja će auto­mo­bi­le bu­duć­nos­ti uči­ni­ti zna­čaj­no lak­ši­ma. Ka­ko na­vo­di Fi­nan­ci­al Ti­mes, kom­pa­ni­ja će usko­ro pred­sta­vi­ti Usi­bor 2000, no­vu le­gu­ru če­li­ka za tre­ći­nu ve­će čvr­sto­će od do­sa­daš­njih če­li­ka ko­ji se ko­ris­te u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji.

Au­to­mo­bi­li će nje­go­vi ko­ri­šte­njem pos­ta­ti lak­ši jer će pro­izvo­đa­či tre­ba­ti ma­nju ko­li­či­nu ka­ko bi pos­ti­gli is­tu funk­ci­onal­nost, iz­ja­vio je Greg Lud­kov­sky, di­rek­tor is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja Ar­ce­lorMit­ta­la. Sma­nje­nje ma­se vo­zi­la tre­nut­no je go­ru­ći pro­blem kons­truk­to­ra auto­mo­bi­la ko­ji po­ku­ša­va­ju dos­ti­ći sve stro­že eko­lo­ške re­gu­la­ti­ve.

Pre­ma naj­a­va­ma iz Ar­ce­lorMit­ta­la, ko­ri­šte­nje Usi­bo­ra 2000 mo­že sma­nji­ti ma­su za 10 pos­to. Ipak, ana­li­ti­ča­ri sum­nja­ju da no­vi če­lik mo­že zna­čaj­no po­ve­ća­ti pro­fi­ta­bil­nost Ar­ce­lorMit­ta­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.