DO 3. SR­P­NJA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Do 3. sr­p­nja 2016. na Eu­rop­skom tr­gu u Za­gre­bu odr­žat će se ma­ni­fes­ta­ci­ja “Hr­vat­sko na­ci­onal­no bla­go”. Pri­li­ka je to za pred­stav­lja­nje iz­nim­no vri­jed­nih raz­li­či­tos­ti iz­vor­no hr­vat­sko­ga pri­rod­nog, kul­tur­no po­vi­jes­nog, znans­tve­nog, sport­skog i gos­po­dar­skog bla­ga, po­ru­ču­ju or­ga­ni­za­to­ri Vi­sia Cro­ati­ca i Ku­ća hr­vat­skih pro­izvo­da Sva­ki tje­dan će se tu­ris­ti­ma i gra­đa­ni­ma pred­stav­lja­ti po­je­di­ne žu­pa­ni­je, a u po­seb­no di­zaj­ni­ra­nim pre­zen­ta­cij­skim pa­vi­ljo­ni­ma obje­di­nit će se tra­di­ci­ju, sport, re­sur­se i pri­li­ke, broj­ne us­pješ­ne do­ma­će bren­do­ve, ma­le i sred­nje pro­izvo­đa­če i ino­va­to­re. U “Ku­ći hr­vat­skih pro­izvo­da” mo­ći će se ku­pi­ti pro­izvo­di raz­li­či­tih do­ma­ćih pro­izvo­đa­ča atrak­tiv­no ras­po­re­đe­nih po po­dru­čji­ma iz ko­jih do­la­ze. Pri­mje­ri­ce, svo­je ru­ko­tvo­ri­ne na za­gre­bač­koj ma­ni­fes­ta­ci­ji iz­la­žu i vu­ko­var­ske že­ne okup­lje­ne u zak­la­di Sun­či­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.