Pobijedili splitski programeri s AirCloudom

Hackathon Rje­še­nje ko­je kom­bi­ni­ra Ar­du­ino sen­zo­re i mo­bil­nu apli­ka­ci­ju ra­zvio tim IAp­pBu­il­der

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Apli­ka­ci­ja za mje­re­nje kva­li­te­te zra­ka AirClo­ud, ko­ju je za­jed­no s Ar­du­ino sen­zo­ri­ma na­pra­vio tim IAp­pBu­il­der iz Udru­ge mla­dih pro­gra­me­ra Spli­ta (DUMP) osvo­jio je mi­li­jun ku­na na­gra­da na do­sad naj­ve­ćem hac­kat­ho­nu u Hr­vat­skoj u ok­vi­ru kon­fe­ren­ci­je Shift.

Po­bjed­nik je osvo­jio 3000 do­la­ra u go­to­vi­ni od Shif­ta, 2000 do­la­ra od In­ter­co­ma i ti­su­ću do­la­ra od Au­to­de­ska . Us­to po­bjed­nik je do­bio 120 ti­su­ća do­la­ra u hos­tin­gu od IBMa, ti­su­ću do­la­ra u us­lu­ga­ma Di­gi­tal Oce­ana. Ukup­no je ri­ječ o 150 ti­su­ća do­la­ra, od­nos­no mi­li­jun ku­na vri­jed­nos­ti.

Dru­gu na­gra­du osvo­jio je tim Rep­s­ly War­ri­ors za apli­ka­ci­ju Ca­re­li­ne, a tre­ću na­gra­du osvo­jio je tim Bug Fac­tory za apli­ka­ci­ju Ce­res. Na kon­fe­ren­ci­ji su bi­li go­vor­ni­ci iz Ama­zo­na, Squ­ares­pa­cea, Au­to­mat­ti­ca te Doc­ke­ra.

PD

IAp­pBu­il­der, Rep­s­ly War­ri­ors i Bug Fac­tory

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.