SAMSUNG MOBITELE

M SAN DISTRIBUIRA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

MSAN Gru­pa pot­pi­sa­la je ugo­vor sa Sam­sun­gom i pro­ši­ri­la dis­tri­bu­ci­ju na mobitele i ta­ble­te tog bren­da. Samsung je zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na naj­pro­da­va­ni­ji brend mo­bi­te­la u Hr­vat­skoj, a ovim ugo­vo­rom po­sao nje­go­ve dis­tri­bu­ci­je, po ko­jem je ne­kad naj­poz­na­ti­ji bio Eu­ro­pa­tra­de, osvo­ji­la je naj­ve­ća hr­vat­ska IT tvrt­ka. Žar­ko Kru­ljac, član Upra­ve M SAN Gru­pe ka­že da s ovim ugo­vo­rom za­okru­žu­ju su­rad­nju s naj­ve­ćim svjet­skim bren­do­vi­ma. “Ovo će ne­dvoj­be­no će do­ni­je­ti dalj­nji rast pro­da­je ovog bren­da kao i po­ve­ća­nje tr­žiš­nog udje­la M SAN Gru­pe u dis­tri­bu­ci­ji mo­bil­nih te­le­fo­na”, ka­že Kru­ljac. Byun­gjin Lee, vi­ši me­na­džer iz re­gi­onal­nog pred­stav­niš­tva Samsung Elec­tro­nic­sa ka­že da na ovaj na­čin nas­tav­lja­ju s ras­tom na hr­vat­skom tr­ži­štu, ka­ko u bro­ju ko­ris­ni­ka, ta­ko i u po­nu­di no­vih rje­še­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.