VAŽNE I ZA E-USPJEH

FIZIČKE TR­GO­VI­NE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Onli­ne tr­go­vi­ne mo­ra­ju ima­ti svo­je fizičke tr­go­vi­ne iz­ja­vio je na kon­fe­ren­ci­ji OMGCom­mer­ce Da­mjan Ge­ber, kre­ativ­ni di­rek­tor Bri­ga­de, tvrt­kev ko­ja se ba­vi op­ti­mi­za­ci­jom pro­daj­nih mjes­ta. Pri­mjer je Ikea, ko­ja je ne­dav­no otvo­ri­la web tr­go­vi­nur u Hr­vat­skoj, a mno­go ula­že u op­ti­mi­za­ci­ju svog fi­zič­ko­gi pro­daj­nog pros­to­ra ššto jje pred­sta­vi­od re­gi­onal­ni web me­na­džer Chris­ti­an Cli­tu. Na­gla­sak OMGCom­mer­cea bio je na tu­riz­mu. Ta­ko je Ivan Bro­zo­vić iz De­gor­di­ana go­vo­rio o us­pje­hu kam­pa Ši­mu­ni, a tim #BIRAJZADAR o us­pje­hu Za­dra kao des­ti­na­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.