Na­va­la na ban­ke, Gol­d­man Sac­hs do­bio 250.000 pri­ja­va za po­sao

Os­ta­vi­te sva­ku na­du Tri pos­to kan­di­da­ta u ban­ka­ma do­bi­je po­nu­du

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

New York Ame­rič­ka ban­ka Gol­d­man Sac­hs pri­mi­la je 250.000 mol­bi za ljet­nu prak­su i za­pos­le­nje od stu­de­na­ta za ovo lje­to što je vi­še ne­go što ban­ka mo­že za­pos­li­ti ka­da bi pot­pu­no pro­mi­je­ni­la svu rad­nu sna­gu. Gol­d­man Sac­hs na vr­hu je ba­na­ka s Wall Stre­eta po atrak­tiv­nos­ti za bu­du­će ban­ka­re i one ko­ji se ta­ko osje­ća­ju, no sve ve­ći broj pri­ja­va pri­ma­ju i os­ta­le ban­ke, po­put JP Mor­ga­na ili Bank of Ame­ri­ca. U Mor­gan Sta­nleyu is­ti­ču ka­ko sva­ke go­di­ne pri­ma­ju 8000 pri­ja­va za sve­ga sto­ti­nu mjes­ta. No, go­le­ma po­nu­da uči­ni­la je sla­nje po­nu­de u ban­ke s Wall St­tre­eta prak­tič­ki uza­lud­nim po­ku­ša­jem. Na­ime, u Bank of Ame­ri­ca po­nu­du za po­sao do­bi­je sve­ga tri pos­to pri­jav­lje­nih, kao i u Ci­ti­gro­upu. JP Mor­gan pri­mio je 40 pos­to vi­še pri­ja­va, a po­nu­du za po­sao do­bit će sve­ga dva pos­to ne­tom di­plo­mi­ra­nih kan­di­da­ta. Ana­li­ti­ča­ri tvr­de da je ve­ći in­te­res za po­sao u ban­ka­ma re­zul­tat lak­ših rad­nih uvje­ta ko­ji omo­gu­ću­ju i slo­bo­dan pe­tak na­ve­čer. “Ban­ke po­ku­ša­va­ju pres­li­ka­ti Go­ogle­ov mo­del od­no­sa pre­ma za­pos­le­ni­ku”, ka­že Ber­nie To­ole iz tvrt­ke Sel­by Jen­nin­gs.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.