Sli­ku Is­tre va­ni po­di­žu Agro­la­gu­na, Po­drav­ka, Agro­pro­dukt i Cro­ma­ris

ak­tu­al­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ

Zna­ju zna­nje Ima­ju od­lič­ne re­zul­ta­te, a dr­žav­ni hek­ta­ri u ko­ro­vu

Mas­li­no­vo ulje, vi­no, le­pe­za pro­izvo­da od raj­či­ce i bi­je­la ri­ba top su pro­izvo­di tvrt­ki iz Is­tar­ske žu­pa­ni­je ko­ji ima­ju i ve­li­ki iz­voz­ni pop­ten­ci­jal

Agro­la­gu­na, Agro­pro­dukt, Po­drav­ka i Cro­ma­ris u vr­hu su lis­te kom­pa­ni­ja ko­je vr­lo us­pješ­no kre­ira­ju agrar­nu sli­ku Is­tre.

Agro­kor je od 2004., kad je Agro­la­gu­nu sta­vio u svoj por­t­felj, u ra­zvoj inves­ti­rao vi­še od 240 mi­li­ju­na ku­na, naj­vi­še u no­ve vi­no­gra­de i vi­na­ri­ju te mas­li­ni­ke. Vi­no­gra­di se pros­ti­ru na oko 600 hek­ta­ra, mas­li­ni­ci na go­to­vo 500, od ko­jih naj­ve­ća par­ce­la iz­no­si oko 130 hek­ta­ra. Go­diš­nje pro­izve­de oko 4,5 mi­li­ju­na li­ta­ra vi­na, 175 ti­su­ća li­ta­ra mas­li­no­va ulja te 300 to­na tvr­dih si­re­va i 100 to­na sku­te.

“Agro­la­gu­na je bi­ser u kru­ni Agro­ko­ra, tu ne ra­zvi­ja­mo in­dus­trij­sku, već ma­nu­fak­tur­nu pro­izvod­nju vr­hun­ske kak­vo­će pri­mje­nju­ju­ći tra­di­ci­onal­ne, autoh­to­ne re­cep­tu­re. Uz ve­li­ka ulaganja u teh­no­lo­gi­ju kon­ti­nu­ira­no inves­ti­ra­mo i u edu­ka­ci­ju za­pos­le­ni­ka, ko­ji su naj­ve­ća vri­jed­nost i Agro­la­gu­ne i Agro­ko­ra”, is­ti­če čla­ni­ca Nad­zor­nog od­bo­ra kon­cer­na Ljer­ka Pu­ljić. Pul­ski Agro­pro­dukt u po­s­ljed­njih 10- ak go­di­na inves­ti­rao je 25 mi­li­ju­na ku­na, ukup­no obra­đu­je oko 200 hek­ta­ra, s ko­jih go­diš­nje pro­izve­de oko 450 ti­su­ća li­ta­ra vi­na te 25 to­na mas­li­no­va ulja, a re­kor­de oba­ra­ju i u uro­du raj­či­ce. Po­drav­ki is­po­ru­ču­ju go­to­vo pe­ti­nu od ko­li­či­na ko­je se go­diš­nje pre­ra­de u nje­zi­nu po­go­nu u Uma­gu. Pro­izvo­di­li su ne­ka­da i bre­sk­ve, no odus­ta­li su.

“Pos­ta­lo je ne­mo­gu­će cje­nov­no se nad­me­ta­ti s ta­li­jan­skim pro­izvo­đa­či­ma. Bi­lo je ili se pri­la­go­di­ti tr­ži­štu, ili s trak­to­ri­ma iz­a­ći na uli­cu”, sli­ko­vit je di­rek­tor Agro­pro­duk­ta Alek­san­dar Ba­šićPal­ko­vić dok na­vo­di ka­ko su fo­kus okre­nu­li na do­ho­dov­ni­ji asor­ti­man, vi­no i mas­li­no­vo ulje. Sve ko­li­či-

A. Ba­šić Pal­ko­vić,

Agro­pro­dukt ne pro­da­ju na do­ma­ćem tr­ži­štu, pa ih iz­voz za­sad ne za­ni­ma. S uljem, is­ti­če, na svim na­tje­ca­nji­ma osva­ja­ju šam­pi­on­ska od­li­čja, pa ga ne­ma u ma­lo­pro­da­ji, već ga is­klju­či­vo pla­si­ra­ju u res­to­ra­ne te kroz vi­no­te­ke. Kroz uma­ški po­gon Po­drav­ka go­diš­nje pre­ra­di vi­še od 12 ti­su­ća to­na raj­či­ce. Uz Agro­pro­dukt su­rad­nju je ra­zvi­la i sa 20-ak ko­ope­ra­na­ta okup­lje­nih u udru­gu Po­mi­dor, ko­ji raj­či­cu uz­ga­ja­ju na 170 ha. Pred­sjed­nik udru­ge Da­rio Ma­ko­vac is­ti­če ka­ko su za­do­volj­ni su­rad­njom s Po­drav­kom, a od pro­ble­ma iz­dva­ja ne­dos­ta­tak zem­lji­šta, ko­ji pri­je­či po­ve­ća­nje pro­izvod­nje. Da bi se os­tva­ri­li vr­hun­ski pri­no­si, nuž­no je na is­toj par­ce­li raj­či­cu sa­di­ti tek sva­ke tre­će go­di­ne, a ka­ko to ni­je iz­ve­di­vo, plo­do­red je u pri­mje­ni sva­ku dru­gu go­di­nu. I dok pro­izvo­đa­či va­pe za no­vim par­ce­la­ma u Is­tar­skoj žu­pa­ni­ji, vi­še od 30 ti­su­ća hek­ta­ra dr­žav­nog zem­lji­šta ni­je u funk­ci­ji.

Cro­ma­ris u uz­ga­ja­li­štu Bu­da­va ne­da­le­ko od Pu­le go­diš­nje pro­izve­de oko 900 t bi­je­le ri­be, a 90% je za­vr­ši na tr­ži­šti­ma Ita­li­je, Fran­cu­ske, Nje­mač­ke i Polj­ske. Di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga Kar­men Bur­šić kaže da ima­ju sve EU cer­ti­fi­ka­te, što po­ma­že iz­vo­zu, te iz­dva­ja kon­cept “ex­tra fresh” ko­jim jam­če dos­ta­vu ri­be unu­tar Hr­vat­ske u ro­ku 12 sa­ti od iz­lo­va, a na tr­ži­šti­ma EU 24 do 36 sa­ti.

Po­drav­ka go­diš­nje u uma­škim po­go­ni­ma pre­ra­di 12 ti­su­ća to­na raj­či­ce

D. MARUŠIĆ/PIX

S Oil Is­tria Agro­la­gu­na ima ve­li­ke pla­no­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.