‘I uz ovaj rej­ting po­li­tič­ka kri­za ko­šta­la nas je 500 mil. ku­na’

>> Obra­na rej­tin­ga Za de­se­tak da­na u Za­greb sti­že eki­pa Stan­dard & Po­or’sa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Ne­ga­tiv­ni ‘outlo­ok’ zna­či da nam vri­je­me cu­ri, ili rej­ting mo­ra pas­ti, ili će se prog­no­za po­pra­vi­ti, kaže Lo­vrin­če­vić

Za de­se­tak da­na, neg­dje baš kad se u Sa­bo­ru bu­de tra­žio ras­plet po­li­tič­ke kri­ze, u Za­greb sti­že iz­las­lans­tvo Stan­dard & Po­or’sa. Na­kon obi­la­ska fi­nan­cij­skih i eko­nom­ski bit­nih adre­sa, S&P će oci­je­ni­ti zas­lu­žu­je li Hr­vat­ski rej­ting i da­lje ocje­nu ‘BB’ s ne­ga­tiv­nom prog­no­zom. Iz ka­osa Vla­de ko­ja ne funk­ci­oni­ra pa je u zad­nji čas za­us­tav­lje­no iz­da­nje euro­obvez­ni­ca mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ipak je po­ru­čio da nje­go­va ope­ra­ti­va ne sta­je te da je Hrvatska spo­sob­na obra­ni­ti pos­to­je­ću vje­ro­dos­toj­nost u oči­ma inves­ti­to­ra.

Pa­ra­doks u ci­je­loj si­tu­aci­ji je da do­ma­ći eko­nom­ski po­ka­za­te­lji idu go­re: in­dus­tri­ja, tr­go­vi­na, tu­ri­zam i BDP ras­tu, de­fi­cit pa­da... Ho­će li to bi­ti do­volj­no da agen­ci­je za­žmi­re na po­li­tič­ku kri­zu i od­lu­ku od­go­de za ne­ko­li­ko mje­se­ci, kao što je to nes­luž­be­na prak­sa pri­li­kom iz­bo­ra? “Do­ma­ći rej­ting je de fac­to već sni­žen s po­nu­dom pri­no­sa na ne­us­pje­lo iz­da­nje obvez­ni­ca na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu jer je u tu vi­si­nu ugra­đen po­li­tič­ki ri­zik”, kaže ekonomist Damir Novotny. Do­da­je da je, ako je toč­na gla­si- na da je po­nu­đe­na ci­je­na bi­la 500 baz­nih bo­do­va iz­nad re­fe­rent­ne ka­mat­ne sto­pe na tr­ži­štu, ri­ječ o ne­mjer­lji­vo vi­šoj ci­je­ni ko­ju investitori zah­ti­je­va­ju u od­no­su na os­ta­le zem­lje. Pri­mje­ri­ce, kaže, Če­si, ko­ji po­put nas ni­su u euro­zi­ni, pla­ća­ju oko 120 baz­nih bo­do­va iz­nad re­fe­rent­ne sto­pe.

Novotny sma­tra da će te­ško u ovom tre­nu sam rej­ting za­ro­ni­ti is­pod tre­nut­ne ra­zi­ne, dvi­je ste­pe­ni­ce is­pod inves­ti­cij­skog pra­ga, i iz­gu­bi­ti je­dan ‘B’. “Od to­ga nas šti­ti či­nje­ni­ca da smo čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je, ko­ja je u for­mal­noj pro­ce­du­ri pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta. EU nam je velik štit, no prije ili kasnije Hrvatska će morati provesti re­for­me što investitori zna­ju pa zato nam i pristaju posuditi novac”, sma­tra Novotny. Ekonomist Želj­ko Lo­vrin­če­vić upo­zo­ra­va da ne­ga­tiv­ni ‘outlo­ok’ zna­či da nam vri­je­me cu­ri. “Ako je oče­ki­va­nje ne­ga­tiv­no, on­da rej­ting u odre­đe­nom vre­me­nu mo­ra pas­ti, ili se oče­ki­va­nje mo­ra pro­mi­je­ni­ti na­bo­lje. Is t i prin­cip vri­je­di i u slu­ča­ju po­ziv­nog oče­ki­va­nja”, kaže Lo­vrin­če­vić do­da­ju- ći da rej­ting u pra­vi­lu pra­ti prog­no­zu unu­tar go­di­ne da­na. Is­ti­če da nas je “rast pre­mi­je ri­zi­ka od po­čet­ka po­li­tič­ke kri­ze na 360 baz­nih bo­do­va iz­nad nje­mač­kog bun­da na ukup­nu ra­zi­nu du­ga ‘ko­štao’ do­dat­nih oko 500 mi­li­ju­na ku­na pri pos­to­je­ćem rej­tin­gu”. Mo­gu­će je da će agen­ci­je pri­če­ka­ti ras­plet si­tu­aci­je te ocje­nu da­ti kra­jem go­di­ne, no ta­da će us­po­ri­ti i po­zi­tiv­ni efek­ti iz­va­na ko­ji gu­ra­ju eko­no­mi­ju, po­put ni­ske ci­je­ne naf­te. “Sve ovi­si o br­zi­ni ras­ple­ta kri­ze. Što kra­će ona bu­de tra­ja­la, tim bo­lje, ali ne­ma ga­ran­ci­ja da će bi­ti traj­no ot­klo­nje­na.

Zbog ne­funk­ci­oni­ra­nja Vla­de, po­lo­vi­ca go­di­ne je po­tro­še­na, dru­ga po­lo­vi­na je ne­iz­vjes­na, a do­sad se re­al­no mo­glo ri­je­ši­ti 15ak pos­to jav­nog du­ga ‘li­abi­lity ma­na­ge­men­tom’”, za­klju­ču­je.

EU NAM JE VELIK ŠTIT, NO PRIJE ILI KASNIJE HRVATSKA ĆE MORATI PROVESTI RE­FOR­ME,

ŠTO INVESTITORI ZNA­JU, PA NAM ZATO I PRISTAJU POSUDITI NOVAC, KAŽE EKONOMIST DAMIR NOVOTNY

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.