Pe­zo še­fov­sku fo­te­lju za­mi­je­nio sin­di­kal­nom

Zlat­ni osi­gu­rač Biv­ši šef Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di no­vim se ma­ne­vrom šti­ti od spo­ro­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sin­di­ka­ti u dr­žav­noj upra­vi bo­ga­ti­ji su za još jed­nu po­druž­ni­cu, i to ini­ci­ja­ti­vom biv­šeg rav­na­te­lja Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di An­te Pe­ze ko­ji je, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, sam se­be ime­no­vao po­vje­re­ni­kom. Po­čet­kom ožuj­ka is­te­kao mu je man­dat rav­na­te­lja, pa se pre­se­lio na po­zi­ci­ju po­moć­ni­ka rav­na­te­lja za tr­žiš­nu pot­po­ru. Pe­zo je ju­čer os­tao ne­dos­tu­pan, no vi­še su­go­vor­ni­ka iz Agen­ci­je uz jam­s­tvo ano­nim­nos­ti po­t­vr­di­lo je da je kao rav­na­telj u svoj ugo­vor o ra­du ugra­dio “zlat­ni pa­do­bran“. Sis­te­ma­ti­za­ci­jom je na za­te­če­na dva do­dao još čak šest po­moć­ni­ka rav­na­te­lja.

Za­mje­na ulo­ga, od pos­lo­dav­ca u sin­di­kal­ca, Pe­zi je, tvr­de su­go­vor­ni­ci, do­dat­ni “osi­gu­rač” za za­šti­tu od mo­že­bit­nih spo­ro­va s pos­lo­dav­cem. Pod­sje­ća­ju, na­ime, da je kao rav­na­telj di­je­lio ot­ka­ze, ali i pot­pi­sao vi­še dvoj­be­nih od­lu­ka s fi­nan­cij­skom te­ži­nom. Okup­lja­nje sin­di­kal­nog člans­tva, upo­zo­ra­va­ju, po­seb­no je sus­pek­t­no. Po­zi­vao je na po­je­di­nač­ne raz­go­vo­re uz već pri­prem­lje­ne do­ku­men­te za pot­pis u ko­ji­ma se na­la­zio i OIB sva­ke oso­be, ia­ko je to taj­ni po­da­tak, a po­ten­ci­jal­ne čla­no­ve pod­sje­ćao je ka­ko ih je upra­vo on za­pos­lio. Dok je bio rav­na­telj, broj za­pos­le­nih u Agen­ci­ji uve­ćan je za vi­še od 200 dje­lat­ni­ka.

Da­ni­el Ka­sap/PIXSELL

An­te Pe­zo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.