Mir­ko Vo­la­re­vić bit će no­vi rav­na­telj CERP-a

Naš­li su­per­me­na? No­vi šef Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju već se ba­vio dr­žav­nom imo­vi­nom, u AUDIO-u. Ra­dio je u di­plo­ma­ci­ji te u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva. Iza ne­us­pje­le po­du­zet­nič­ke epi­zo­de ba­cio se na tr­go­vi­nu gra­đe­vin­skim ma­te­ri­ja­lom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Mir­ko Vo­la­re­vić no­vi je rav­na­telj Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP). Uprav­no vi­je­će na če­lu s To­mis­la­vom Bo­ba­nom, pred­stoj­ni­kom Dr­žav­nog ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI), ju­čer je na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci oda­bra­lo Vo­la­re­vi­ća, na­kon što su dan ra­ni­je obav­lje­ni raz­go­vo­ri s još dva fi­na­lis­ta na na­tje­ča­ju za tu funk­ci­ju. No, tu od­lu­ku još mo­ra odo­bri­ti Vla­da na sjed­ni­ci ko­ju je za da­nas sa­zvao pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. Vo­laVo­la­re­vić re­vi­ću bi pre­uzi­ma­nje vo­đe- nja CERP-a za­pra­vo bio po­vra­tak u sus­tav uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom, u ko­je­mu je već bio an­ga­ži­ran u vri­je­me us­tro­ja­va­nja Agen­ci­je za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (AUDIO) 2011. go­di­ne, kad je bio za­mje­nik ta­daš­njeg rav­na­te­lja To­mis­la­va Bo­ba­na. Prije to­ga Vo­la­re­vić je bio an­ga­ži­ran u hr­vat­skoj di­plo­ma­ci­ji te po­tom u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva u Upra­vi za tr­go­vin­sku po­li­ti­ku i me­đu­na­rod­ne od­no­se. Imao je i me­na­džer­sko is­kus­tvo u pri­vat­nom sek­to­ru. Svo­je­dob­no je bio di­rek­tor ma­le tr­go­vač­ke tvrtke Eu­ro Ivi, ko­ja je u me­đu­vre­me­nu za­vr­ši­la u ste­ča­ju, a prije ne­što vi­še od go­di­nu da­na Mir­ko Vo­la­re­vić je po­kre­nuo svo­ju tvrt­ku Vo­la­re Con­cep­ts j.d.o.o., za tr­go­vi­nu gra­đe­vin­skim ma­te­ri­ja­lom.

Na po­zi­ci­ju u CERPu, po­t­vr­di li ga Vla­da, Vo­la­re­vić do­la­zi s pri­prem­lje­nim pla­nom za če­tve­ro­go­diš­nji man­dat, što je bio i uvjet iz na­tje­ča­ja.

Vo­đe­nje CERPa pre­uzet će od du­go­go­diš­njeg pri­vre­me­nog še­fa Mi­la­na De­ja­no­vi­ća, ko­ji ni­je bio za­in­te­re­si­ran na no­vi man­dat.

PD

bo­lji od dvo­ji­ce fi­na­lis­ta na­tje­ča­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.