Vla­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

LNG i bu­še­nje

Ubr­za­nje iz­grad­nje krč­kog LNG ter­mi­na­la jed­na je od važ­ni­jih to­ča­ka ko­je Vla­da ima da­nas na sto­lu. Od dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja i tvrtke LNG Hrvatska tra­ži se mak­si­mal­no ubr­za­nje pr­ve fa­ze pro­jek­ta, ko­ja obu­hva­ća iz­grad­nju plu­ta­ju­ćeg ter­mi­na­la. Vla­da će, uz ko­rek­ci­je is­traž­nog pros­to­ra, odo­bi­ri­ti i skla­pa­nje ugo­vo­ra s Inom te tvrt­ka­ma Oan­do Plc iz Ni­ge­ri­je i Ver­mi­li­on Ener­gy iz Ka­na­de za is­tra­ži­va­nje ug­lji­ko­vo­di­ka na kop­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.